• Farligt gods

  Varor som är farliga att transportera. Hit hör t.ex. radioaktiva, explosiva, lättantändliga, giftiga och frätande kemikalier.

 • Fast tid

  En fast tid föreligger när man vid avtal om ett transportuppdrag kommit överens om en bestämd tid då lastbilen ska lastas eller lossas. Det är då en del av avtalet att hålla denna tid. Begreppet: Fast tid ersätter det föråldrade begreppet "brådskande

 • Flotthantering

  Betecknar målinriktad planering, styrning och kontroll av fordonsflottor (lastbil, personbil, fartyg, tåg). Digital flotthantering är en programvara med t.ex. GPS-system. En sådan programvara gör det möjligt att följa ett fordon i realtid.

 • Fordonstyp

  Betecknar olika lastbilstyper som t.ex. bil och släp, ledat fordon/ semitrailervagn.

 • Frakt

  Begreppet betecknar allt gods som en speditör åtar sig att transportera i enlighet med avtal med avsändaren.

 • Frakt- och lastrumsbörs

  En frakt- och lastutrymmesbörs är en virtuell marknadsplats för – för det mesta – speditörer och fraktförare. Här kan de handla med överskjutande resp. saknade frakt- och lastrumserbjudanden, och får på så sätt ett optimalt kapacitetsutnyttjande.

 • Fraktbörser

  Fraktbörser är virtuella marknadsplatser - mestadels - för speditörer och transportörer. Om det saknas transportmöjlighet för en frakt kan användarna lägga ut frakten i fraktbörsen.

 • Fraktbörser på Internet

  I dag finns det nästan bara elektroniska, webbaserade fraktbörser. Vid andra enklare system läggs gratisannonser med information om fraktuppdrag upp på Internet. Dessa portaler finansieras främst av reklam. Dessutom finns det också avgiftsbelagda webb-baserade

 • Frakterbjudande

  När någon lägger bud på en frakt som någon annan mot ersättning skall transportera så skapar klienten ett frakterbjudande. I erbjudandet kan hen specificera erbjudandet och ange vilket typ av fordon som krävs för den vara som ska transporteras.

 • Fraktförare

  En fraktförare genomför transporten av en frakt via land, vatten eller luft.

 • Fraktsedel

  Är ett dokument som utfärdats av avsändaren och som följer med varan. Fraktsedeln fungerar som skriftligt bevis på att fraktavtal ingåtts och på vad detta innehåller, samt som mottagningsbevis när varan hämtas hos avsändaren och levereras hos mottagaren.

 • Fraktsökning

  Med detta menas en specifik sökning efter frakter för till exempel förare, åkerier och speditörer. I en sökning kan man lägga in de önskemål man har och får efter sökningen sedan ett utval av frakter. På detta sätt kan fordonet på ett snabbt och optimalt

 • Franko

  Ordet franko (ibland även franco) används i handelsspråk och står för leveranser där avsändaren står för fraktkostnaderna (eller portot) och inte mottagaren. Motsatsen är beteckningen "fritt fabrik" (även "ofrankerat") då mottagaren måste stå för kostnaderna

 • FTL (Full Truck Load)

  Som FTL (Full Truck Load) betecknar man en transport där en lastbil transporterar en enda last och därför är fullt utnyttjad. Detta kallas komplett last. Både för föraren, transportföretaget och uppdragsgivaren är kompletta laster mycket bekväma. Transportföretaget

 • Full last

  Vid full last beställer en kund en hel lastbil som går till en enda mottagare.

 • Företagslogistik

  Företagslogistik är samlingsbegreppet för ett företags hela logistik. Den omfattar alla interna samt företagsövergripande aspekter av logistiken. Dit hör inköp, intern logistik för produktionen samt sändning och distribution av de producerade varorna.

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan