Allmänna­ villkor

Kontakt växel

1. Allmänt

(1) För alla leveranser och tjänster i detta avtalsförhållande gäller uteslutande följande villkor. Användarens ålägganden och villkor är overksamma, även om TIMOCOM inte explicit bestrider dem. TIMOCOMs erbjudanden riktar sig uteslutande till företag i enlighet med paragraf 14 i tysk civilrätt (BGB) för kommersiella ändamål.

(2) TIMOCOM förbehåller sig rättigheten, att ändra eller komplettera dessa villkor fram tills varje avräkningsperiods slut. TIMOCOM informerar användarna om ändringen genom explicita hänvisningar på fakturaformuläret eller på marknadsplatsen. Bifallet till de ändrade villkoren gäller som godkänt av användaren, när denne inte bestrider dem omedelbart, likväl senast inom en månad efter tillkännagivande. Beviljandet gäller som tilldelat i fallet av reservationslös betalning av räkningen.

(3) Förklaringar till avtalet, kompletteringar och ändringar av avtalet måste ske skriftligen för att vara giltiga. Om parterna kommer överens om att en tredje rättsperson ska ha rätt att använda TIMOCOMs marknadsplats, skall den andra parten bevilja denna användare fullmakt enligt TIMOCOMs bestämmelser.

(4) Om personer (t.ex. användare) nämns i detta avtal ska det tolkas som att avse både män, kvinnor och andra könstillhörigheter.

2. Avtalsobjekt

(1) TIMOCOM ger användaren en nyttjanderätt till en användarplattform (nedan: licens) mot erläggande av en periodisk avgift. Licensens omfattning beror på överenskommelsen i fråga. TIMOCOM kan efter eget gottfinnande ge användaren åtkomst till denna användarplattform (plattform) genom en installerad mjukvara, en kombination av användarnamn och lösenord eller ett gränssnitt till användarens befintliga hård- eller programvarumiljö. Marknadsplatsen drivs med hjälp av servrar som är anslutna till internet, vilka endast kan kommas åt via en onlineanslutning. Överlämnande av alla onlinetjänster sker vid routerutgången hos det datacenter som är värd för plattformen.

Undantagna är tider då de servrar som används av TIMOCOM inte är tillgängliga av tekniska orsaker eller av andra orsaker som TIMOCOM inte kan påverka eller då TIMOCOM genomför nödvändiga underhållsarbeten på servarna, vid vilka åtkomststörningar i annat fall hade varit oundvikliga. TIMOCOM kommer att genomföra planerat underhåll och uppgraderingar på vardagar om möjligt före 07.30 och efter 18.00 samt på helgdagar (CET). TIMOCOM kan begränsa eller avbryta tjänsterna tillfälligt om detta är nödvändigt för efterlevnad av lagstadgade krav, upprätthållande av systemets integritet eller säkerställande av dataskydd.

(2) Om TIMOCOM ger användaren åtkomst till marknadsplatsen med hjälp av en programvara kan detta efter eget gottfinnande ske i form av t.ex. ett nedladdningsutbud eller via App Store® från Apple®, Google Play™ etc. Nedladdning och installation av programvara ingår inte i TIMOCOMs tjänsteutbud utan genomförs på eget ansvar av användaren själv. Vid beviljande av behörig åtkomst via en onlineregistrering med användarnamn och lösenord eller en webbinloggning förbehåller sig TIMOCOM rätten att ställa särskilda krav på lösenordets sammansättning, att koppla den enskilda anslutningen med en e-postadress som angetts av användaren eller använda sig av lokala säkerhetsåtgärder som t.ex. befintliga autentiseringstekniker i operativsystemet på användarens enhet.

(3) Val, anskaffning och insats av erforderlig hårdvara och programvara och dataförbindelser sker uteslutande genom användaren och på dennes risk. 

(4) TIMOCOM har rätt att företa ändringar av produkter inom ramen för vidareutveckling och optimering, så länge som de väsentliga användarfaciliteterna inte inskränkes.

(5) Via marknadsplatsen kan TIMOCOM överföra meddelanden till användaren gällande erbjudanden, mottagna meddelanden eller transaktioner. TIMOCOM förbehåller sig rätten att begränsa antalet, visningstiden och lagringen av sådana meddelanden.

3. Nyttjanderätt

(1) Den med detta avtal beviljade nyttjanderätten gäller endast för individuellt avtalad omfattning, t.ex. för ett bestämt antal personliga anslutningar (account), transaktioner eller en avtalad datavolym i användarens yrkesverksamhet på den plats som anges i avtalet vid relevant filial – självständig eller osjälvständig – till marknadsplatsen och är inte överförbar till tredje part eller andra filialer. Vid användning av åtkomstbehörigheten via användarnamn och lösenord eller en webbinloggning har endast ett account nyttjanderätt vid samma tidpunkt, både i fråga om en enhet och/eller en webbläsare (konkurrerande licens).

(2) Nyttjanderätten gäller enbart inmatning och sökning av specifik information som ligger inom området för näringsidkaren. Uppgifterna måste vara sanningsenliga och på begäran kunna styrkas om TIMOCOM kräver det. Inaktuella eller insamlade data ska raderas såvida det inte föreligger lagstadgad lagringsplikt. Det är förbjudet att använda funktionen för följande syften:
a) Oönskade meddelanden som spam, massförfrågningar, allmän reklam och allmänna erbjudanden.
b) Illegala syften, falska uppgifter, bedrägerier eller vilseledande information.
c) Brott mot rättigheter, t.ex. namn- och bildlagen, immaterialrätt eller tredje parts privatliv.
d) Upprättande av datasamlingar, särskilt sådana som möjliggör upprättande av en profil för en annan användare.
e) Inmatning av programkoder som påverkar funktionen hos en användarenhet eller denna programvara.
f) Innehåll som förhindrar, besvärar eller skadar TIMOCOM eller tredje part, t.ex. andra användare, t.ex. genom uppmaningar om bojkott, kedjebrev, stalking, hot, ärekränkning, förtal, diskriminering, hatfyllda uttalanden, skada som tillfogas företag, yttringar av sexuell natur, skildringar av brutalitet, våld eller nakenhet.
g) Att erbjuda tjänster för vilka nödvändiga officiella godkännande eller tillstånd inte finns,
h) innehåll som strider mot gällande rätt eller god sed eller som användaren inte har rätt att överföra.

(3) De uppgifter som tillhandahålls via marknadsplatsen får endast extraheras genom den befintliga export- eller utskriftsfunktionen. För automatisering av användandet av marknadsplatsen, vare sig detta sker genom ett gränssnitt, extern programvara, botar, scripts eller andra typer av hjälpmedel som avviker från de vanliga webbläsarna som t.ex. Chrome™, Firefox® eller Microsoft Edge® krävs ett skriftligt tillstånd från TIMOCOM.

Alla tjänster från TIMOCOM som kan användas obegränsat till ett fast pris, regleras av den så kallade fair-use-principen. TIMOCOM använder denna princip för att ge alla användare en rättvis och kvalitativ användarupplevelse. TIMOCOM förbehåller sig därför rätten att vidta lämpliga åtgärder för att begränsa en användarens nyttjanderätt, om användaren utnyttjar TIMOCOMs resurser på ett sätt som väsentligt påverkar möjligheten till en rättvis fördelning av den tillgängliga serverkapaciteten, bandbredden eller minneskapaciteten. Detta kan ske till exempel i form av en begränsning av antalet förfrågningar eller transaktioner per minut för en licens eller begränsning av lagringsutrymmet.

4) TimoCom förbehåller sig rätten att avbryta en användares förbindelse till marknadsplatsen och att automatiskt radera data om en överträdelse av rådande lagstiftning eller god sed därigenom kan undvikas eller avslutas. Detsamma gäller när en programvaras, apps eller marknadsplatsens innehåll tekniskt äventyras av användaren. Om en användare anmäler innehåll som hen anser vara lagstridigt till TIMOCOM ska denna anmälan motiveras. Efter att anmälan skickats får användaren en bekräftelse. Berörda användare, som lagt in det anmälda innehållet på marknadsplatsen, informeras per e-post om att innehållet anmälts som lagvidrigt till den adress som hen angivit. Båda användare får efter slutförd kontroll ett meddelande per e-post om beslutet. Berörd användare kan överklaga beslutet genom att svara på detta e-postmeddelande. Denna överklagan behandlas av den juridiska avdelningen hos TIMOCOM. Berörd användare får efter avslutad behandling ett meddelande om beslutet per e-post. Det står användaren fritt att vända sig till behörig domstol för att bestrida beslut från TIMOCOM under detta stycke. Därutöver kan användare framföra klagomål till respektive koordinator för digitala tjänster enligt artikel 53 i lagen för digitala tjänster på grund av förmodad överträdelse av denna lag.

(5) Om användaren missbrukar en avtalsenlig plikt, i synnerhet enligt punkt 3 (1), (2) eller (8), punkt 4 (1), punkt 5 (2) eller (4) eller punkt 7 (2) eller (3), eller om han/hon på annat vis gör fel befrias TIMOCOM från sina serviceförpliktelser ("spärrning"), men behåller sitt anspråk på motprestation. Om en spärrning till följd av att användaren överträtt avtalet på det sätt som beskrivs i detta avsnitt varar mer än 14 dagar, anses avtalet vara avbrutet efter denna tidpunkt.

(6) Vid varje fall av vårdslös överträdelse av punkterna 3 (1) eller (2), eller punkt 5 (2), (4) eller (5) ska användaren enligt kontraktsenliga påföljder betala motsvarande avgift för tolv månader. Det åligger användaren att bevisa lägre skada.

(7) Användaren måste omedelbart informera TIMOCOM om alla relevanta företagsrelaterade ändringar som företaget gör i handels- respektive företagsregister. Detta gäller särskilt ändring av företagsform, adressändring samt inträde, eller andra förändringar av legitima personer inom företaget som finns registrerade i handels- eller företagsregistret.

(8) Användaren är skyldig att kunna visa TIMOCOM de tillstånd, försäkringar, licenser eller registreringar som krävs för dennes verksamhet, samt att hålla dessa aktuella. 

3a. Nyttjanderätt Företagssökning

(1) Företagssökningen ger användaren, i den mån det avtalats, möjlighet att se företagsuppgifter från befintliga användare av marknadsplatsen.

(2) Användaren kan även mata in sina företagsuppgifter i marknadsplatsen för information och visning för andra användare. Användaren erhåller tillgång till andra användares utökade företagsuppgifter efter att ha kompletterad sina egna utvidgade företagsuppgifter.

(3) Uppgifterna erbjuds till nyttjande i handelsbrukligt omfång till rättskaffens näringsidkande. Kopiering av databasen i sin helhet eller av väsentliga delar är förbjuden enligt upphovsrätten. Användaren kommer att uppmärksammas på att de uppgifter som hen lagt in på marknadsplatsen, vilka även kan innehålla personuppgifter, kan hämtas av andra användare och även sparas av dessa. TIMOCOM har ingen möjlighet att utöver den avtalsenliga begränsningen att påverka användarens lagring, lagringslängd och användning.

(4) Uppgifterna från användaren måste vara uppdaterade. Skulle TIMOCOM få kännedom om icke fullständiga, alternativt felaktiga uppgifter kan TIMOCOM komma att informera användaren om detta. Skulle användaren inte rätta till alternativt färdigställa sin information inom 7 dagar efter att ha gjorts uppmärksam på detta genom TIMOCOM, är TIMOCOM därmed berättigad, men inte förpliktigad, att ändra dessa angivelser i användarens namn och ansvar enligt de officiella angivelserna från Handelsregistret och Bolagsverket.

(5) TIMOCOM förbehåller sig rätten att spärra användarens konto såväl som användarens åtkomst till företagssökningen vid överträdelse av föregående punkter (3) och (4).

(6) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3b. Nyttjanderätt applikationer Frakter och Lastrum

(1) Applikationerna Frakter och Lastrum gör det möjligt för användaren, såvida detta avtalats, att ange fordonskapaciteter och frakt, samt att söka i de erbjudna fordonskapaciteterna och frakterna för internationella vägtransporter via TIMOCOMS marknadsplats.

(2) Uppgifter som skrivs in ska vara fullständiga, i enkel skrift utan extra mellanslag eller andra tecken som endast är avsedda som förstärkare samt med korrekta uppgifter i fälten för inmatning. TIMOCOM förbehåller sig rätten att automatiskt radera inmatade uppgifter som inte uppfyller dessa kriterier resp. föreskrifterna i punkt 3.2.

(3) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3c. Nyttjanderätt applikation Ruttberäknare

(1) Applikationen Ruttberäknare ger användaren, i den mån det avtalats, möjlighet att överföra uppgifter och information för att generera kartor och beräkna rutter online. Samtliga kartor – som alla landskartor – förändras ständigt och utgör aldrig någon exakt avbild av verkligheten. TIMOCOM är därför inte skyldigt att kontrollera att kartorna och annan information är korrekt. TIMOCOM är endast skyldigt att tillhandahålla, bearbeta och visualisera uppgifter för användaren.

(2) De uppgifter och den information som visas i applikationen Ruttberäknare inhämtas från tredje part. TIMOCOM förbehåller sig därför rätten att häva avtalet om man inte erhåller korrekt material i rätt tid, om inte användaren visar att TIMOCOM själva orsakat problemen.

3) Applikationen Ruttberäknare kan vid sökning prioritera sökmålen efter respektive angivna ortsnamn eller postnummer. Det är då möjligt att få sökresultat med avvikande ortsnamn eller orter som nämns flera gånger. TIMOCOM är inte skyldigt att se till att programmet automatiskt väljer önskad ort. TIMOCOM ger heller inga garantier för korrekthet och fullständighet avseende alla uppgifter, som t.ex. postnummer, gatuuppgifter och annan kompletterande information. Kartorna anpassas ständigt till ny teknik. Det ges inga garantier för uppgifterna, som att kartorna är felfria eller deras beskaffenhet.

(4) Kartmaterial och andra liknande uppgifter (satellitbilder, vägtullsinformation, trafikbegränsningar, intresseområde osv.) hämtas från en extern licensgivare. Upphovsrätten till kartorna, liknande data och funktionerna är skyddad och tillhör uteslutande TIMOCOM eller dess licensgivare och partner, och de är skyddade genom internationella avtal och andra lagar i de länder där de används. TIMOCOM ger användaren en icke överlåtbar, icke exklusiv underlicens att använda de kartor som används i produkterna från TIMOCOM, endast för användarens egen interna användning. Användaren får varken kopiera, dekompilera, extrahera eller ändra kartorna, ej heller framställa härledda produkter av dem. Användaren får inte helt eller delvis härleda eller försöka att härleda kartornas källkod, källdata eller struktur, varken genom härledning eller genom omkonstruktion, dekompilering eller på andra sätt. Användaren får inte använda produkterna för att bedriva ett tjänsteföretag eller använda dem för andra syften som innebär att andra personer eller enheter använder kartorna. Användaren erhåller ingen äganderätt; den tillhör även fortsättningsvis licensgivaren. Hänvisningar till copyright, källuppgifter och äganderättsförbehållet i och på kartorna får inte ändras, döljas eller tas bort.

(5) Skulle en utomstående leverantör höja priserna som gällde när avtalet ingicks gentemot TIMOCOM, förbehåller sig TIMOCOM rätten att också höja priserna resp. avgiftsbelagda licenser gentemot användaren. Prishöjningen träder i kraft den första dagen i efterföljande månad, dock tidigast efter 4 veckor. Skulle prishöjningen för användningen av applikationen Ruttberäknare bli större än 10 % inom ett kalenderår, så har användaren en extraordinär rätt att säga upp avtalet som kan verkställas inom 2 veckor efter att prishöjningen meddelats.

(6) TIMOCOM förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande när som helst ändra, utöka, radera och omkategorisera kartor och uppgifter, inklusive kartornas kapacitet och specificeringar samt deras övriga funktioner. TIMOCOM har inga förpliktelser att leverera eller utföra underhåll, felavhjälpning, korrigeringar (patch), uppdateringar (updates) eller förbättringar (upgrades).

(7) Dessutom gäller ytterligare villkor för slutanvändare (Användarvillkor för HERE) samt dataskyddsbestämmelser (Dataskydd för HERE ).

(8) Innehåll och funktioner får inte användas för integrering i ett befintligt fordonssystem, ej heller för sensorteknik eller för automatisering av fordonsspecifika funktioner. ej heller för sensorteknik eller för automatisering av fordonsspecifika funktioner.

(9) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3d. Nyttjanderätt för funktionen Fordonsspårning

(1) Funktionen Fordonsspårning ger användaren, i den mån det avtalats, tillgång till telematikfunktionen, som används för att överföra befintliga radio- eller satellitbaserade uppgifter om det egna fordonet, t.ex. positionsdata i Global Positioning Systems (GPS) från befintliga spårningssystem eller sensordata från andra fordonssystem, till marknadsplatsen (nedan: upload). Där kan de visas obegränsat för användaren och för andra användare av marknadsplatsen (nedan: viewer) efter att de aktiverats under en begränsad tid. Funktionen Fordonsspårning gör det även möjligt för den som följer att se sådana uppgifter från telematiksystem i andra användares fordon, efter att de har aktiverats på motsvarande sätt för att bli synliga för andra. För att det ska gå att se dessa data krävs ett leverantörsavtal med en telematikleverantör för uppladdningen samt en licens för applikationen Ruttberäknare eller ett liknande verktyg för kartvisning som stöds av TIMOCOMs gränssnitt Fordonsspårning.

(2) Under förutsättning att användaren godkänt att uppgifter från telematiksystemet i användarens fordon visas för en viewer, förbinder sig användaren utan avbrott tillhandahålla dessa uppgifter under avtalad inom ramen för aktuell teknik. Användaren är själv ansvarig för att alla uppgifter är korrekta och överförs till TIMOCOM i rätt tid.

(3) Det är förbjudet att använda och bearbeta uppgifter från telematiksystem i främmande fordon, som inte har hyrts eller leasats för någon längre tid av användaren, såvida detta inte sker inom ramen för ett godkännande enligt ovanstående stycke 1 mellan två användare av marknadsplatsen. Uppladdning av telematikdata från underleverantörer som ständigt eller mycket regelbundet arbetar för användaren kräver godkännande från TIMOCOM. Vid brott mot denna bestämmelse har TIMOCOM rätt att spärra uppgifter från aktuellt telematiksystem.

(4) Telematikdata får endast användas för att samordna användningen av fordonen resp. telematiksystemen i fråga, inom ramen för uppgifter som utförs i arbetet. Det är förbjudet att ge telematiksystem namn som används inom ramen för det fysiska arbetets personers (t.ex. chaufförens namn).

(5) Användaren informerar alla personer som är utrustade med ett telematiksystem när de börjar använda systemet om att man gett sitt godkännande till att TIMOCOM använder informationen, hur man bearbetar den, syftet och tidslängden, vilka företag som deltar i informationsbearbetningen samt möjligheten att avsluta informationsöverföringen.
Om man enligt tillämplig lag måste inhämta ett godkännande från de personer som är utrustade med ett telematiksystem, ska användaren säkerställa att alla erforderliga godkännanden eller eventuella alternativ (t.ex. driftsavtal) enligt vid tiden tillämpliga lagar föreligger i skriftform. Användaren ska spara dessa intyg under två år efter att avtalet löpt ut och överlämna originalet till TIMOCOM på begäran.

(6) Skulle en användare bryta mot dataskyddslagarna, i synnerhet ovanstående stycken 4 eller 5, har TIMOCOM rätt att säga upp avtalet med användaren utan uppsägningstid. Användaren friskriver TIMOCOM från alla krav som användaren kan framföra på grund av eller i samband med att denne inte följer dataskyddslagarna, i synnerhet ovanstående satser 4 eller 5.

(7) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3e. Nyttjanderätt applikation Transportupphandlingar

(1) Applikationen Transportupphandlingar ger användaren, i den mån det avtalats, möjlighet att annonsera fasta körningsuppdrag från transport- och logistiksektorn till en önskad målgrupp (nedan: Transportupphandling), resp. lämna bud på transportupphandling (nedan: anbudsgivare). Applikationen Transportupphandlingar gör det möjligt för användaren att beskriva, samla, handlägga och överlämna anbud till förberedelse av avtalsslut under eget ansvar.

(2) Den upphandlande partens nyttjanderätt börjar när betalning för den första fakturan från TIMOCOM mottages, eller efter att TIMOCOM har givit användaren rätt att använda applikationen Transportupphandlingar.

(3) En anbudsinfordran utgör inget bindande anbud, utan en inbjudan till lämnande av bud. Den förpliktigar heller inte till att ett avtal sluts. Anbudsinfordraren är medveten om att ett priserbjudande endast gäller för den tjänst som denne erbjuder. Ett gällande avtal sluts först när fraktleverantör och anbudsgivare enats i ett avtal.

(4) Anbudsgivaren är bunden till sitt givna anbud under en månad över anbudsinfordrans löptid.

(5) TIMOCOM förbehåller sig rätten att kontrollera transportupphandlingar inom högst 2 hela arbetsdagar efter att uppgifterna matats in, liksom även att kontrollera anbudsgivarnas bud med avseende på lagenlighet, fullständighet och lämplighet. Ett anbud anses vara otillbörligt i synnerhet om det innebär överträdelse av gällande lag eller officiella förbud, av tredje parts äganderätt eller av god sed. Ett anbud gäller som ofullständigt om väsentliga avtalsdelar eller nödvändig information saknas, som till exempel erforderliga tillåtelser eller licenser gällande utförandet. Ett anbud gäller exempelvis som olämpligt, om anbudet till övervägande delar består av reklam, eller om det bara handlar om en enskild transport.

(6) Om TIMOCOM skulle fastställa, om så först i efterhand, att anbudsinfordraren eller anbudsgivaren inte respekterar stycke 5, är TIMOCOM berättigad till att radera erbjudandet från applikationen Transportupphandlingar, till att stoppa det, eller till att inte ens offentliggöra det, men behåller sitt anspråk på motprestation.

(7) TIMOCOM förbehåller sig att bara offentliggöra anbud i applikationen Transportupphandlingar från en anbudsinfordrare, om soliditetsvärdet för dennes företag är åtminstone genomsnittligt enligt bedömningarna av ett välbekant kreditupplysningsregister och om den berörda parten inte befinner sig i några sådana omständigheter som konkret riskerar anbudets finansiella genomförande. Ett genomsnittligt soliditetsvärde motsvarar till exempel ett index som hos Creditreform e.V. i Tyskland är bättre än 300, som hos Euler Hermes Kreditversicherungs-AG tillhör klassificeringen ”B” eller hos Coface AG i Europa klassificeringen ”R”. Sjunker anbudsinfordrandens solvensvärde under detta värde eller till dess motsvarighet under anbudstiden, eller om TIMOCOM får kännedom om omständigheter som innebär en konkret risk för att infordrandens anbud senare inte kan betalas, kan TIMOCOM efter att ha fått kännedom om den försämrade värderingen avsluta eller suspendera anbudet tills det accepterade soliditetsvärdet har nåtts.

(8) TIMOCOM är berättigad att överlämna anbud eller dess värdeberäkning till en anbudsinfordrare stegvis allt efter som kompensation betalas åt TIMOCOM för denna anbudsinfordran.

(9) TIMOCOM ställer ett särskilt område till förfogande för potentiella anbudsgivares sakfrågor rörande en konkret anbudsinfordran. TIMOCOM förbehåller sig att förlänga fristen för anbudsinfordringar med en tidsperiod motsvarande den tid som behövs för besvarande av frågor, om detta tar mer än 1 vardag efter att fristen löpt ut. TIMOCOM förbehåller sig även rätten att ta bort sådant som strider mot punkt 3 stycke 2 i dessa villkor.

(10) En användare är uteslutande ansvarig för alla sina uppgifter och anbud inom ramen för en anbudsinfordran som TIMOCOM via applikationen Transportupphandlingar offentliggör eller vidarebefordrar. TIMOCOM lämnar ingen garanti för dessa uppgifter eller för uppfyllandet av därigenom ingångna avtal eller sekretessöverenskommelser, och blir inte själv avtalspartner. TIMOCOM lämnar ingen garanti för anbudsgivarens uppgifter eller kapacitet, och i synnerhet inte om denne blev inbjuden på begäran av anbudsinfordraren.

(11) TIMOCOM förbehåller sig att radera anbud från anbudsgivare eller låta bli att vidarebefordra dem, om Timocom får kännedom om sådana omständigheter, som konkret drar anbudsgivarens prestationsförmåga i tvivelsmål, resp. om anbudsgivaren enligt lag eller på myndigheternas befordran inte själv får genomföra den upphandlade tjänsten. TIMOCOM kan även radera eller låta bli att vidarebefordra anbud från anbudsgivare, om de berörda anbuden inte är anbudsgivarens egna anbud eller om anbudsgivaren inte agerar för sin egen räkning.

(12) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Alternativt kan avtalet baseras på enstaka överenskommelser och upphör då automatiskt att gälla i och med att anbudsinfordran avslutas, utan att det kräver någon särskild uppsägning. Nyttjanderätten för en anbudsgivare, som inbjöds till att lämna anbud av anbudsinfordrare, upphör i samband med att fristen för anbudsinfordringen löper ut, utan att någon särskild uppsägning krävs, eller i övriga fall i samband med nyttjanderätten av det förefintliga licensavtalet upphör.

3f. Nyttjanderätt applikation Lager

(1) Applikationen Lager gör det möjligt för användaren att – om det har avtalats – erbjuda lagerkapacitet och se vilken lagerkapacitet som erbjuds. Publiceringen av erbjudandena kan ske både via marknadsplatsen och via TIMOCOMs offentligt tillgängliga hemsida samt via TIMOCOMs övriga plattformar.

(2) Inaktuella data ska raderas utan dröjsmål. Inmatningen måste vara komplett, med korrekta uppgifter, i enkel text utan kompletterande mellanslag eller andra enbart för betoning avsedda tecken och utföras i de därför angivna inmatningsfälten. TIMOCOM förbehåller sig rätten att automatiskt radera inmatade uppgifter som inte uppfyller dessa kriterier resp. föreskrifterna i punkt 3.2.

(3) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3g. Nyttjanderätt applikationen Sluten Fraktbörs

(1) Användningen av slutna fraktbörser ger användaren möjlighet, i den mån detta avtalats, att skapa egna slutna grupper inom marknadsplatsen. Inom en sådan sluten fraktbörs föreligger endast behörighet att lägga in enskild fordonskapacitet och frakterbjudanden samt att söka bland erbjuden fordonskapacitet och frakter för internationella vägtransporter för användare som godkänts av den som skapat gruppen.

(2) Urval och administration av de auktoriserade deltagarna åligger den som skapat respektive grupp. För användning av och deltagande i de slutna fraktbörserna kan avtal om ytterligare licenser vara nödvändigt.

(3) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3h. Nyttjanderätt Gränssnitt

(1) TIMOCOM kan göra det möjligt för användaren att upprätta anslutning mellan befintliga tredjepartssystem hos användaren och TIMOCOMs marknadsplats via gränssnitt.

(1.1) Såvida detta avtalats gör gränssnittet Fraktbörs det möjligt för användaren att utbyta data mellan ett befintligt transporthanteringsprogram och TIMOCOMs marknadsplats.

(1.2) Såvida detta avtalats gör gränssnittet Fordonsspårning det möjligt för användaren att utbyta data mellan ett befintligt program hos användaren och TIMOCOMs marknadsplats. Bestämmelserna om skydd av personuppgifter för applikationen Fordonsspårning gäller för telematikdata.

(1.3) Såvida detta avtalats gör gränssnittet Transportuppdrag det möjligt för användaren att utbyta data mellan ett tredjepartssystem som används av användaren och TIMOCOMs marknadsplats.

(1.4) Såvida detta avtalats gör gränssnittet Försändelsespårning det möjligt för användaren att utbyta data mellan ett befintligt transporthanteringsprogram och TIMOCOMs marknadsplats.

(1.5) Gränssnittet Företagssökning gör det möjligt för användaren att, i den mån detta avtalats, utbyta befintliga företagsuppgifter från användare av marknadsplatsen mellan ett hos användaren befintligt Enterprise Ressource Planning System eller en programvara med jämförbara funktioner och marknadsplatsen. TIMOCOM förbehåller sig rätten att begränsa tjänsten i fråga om dokumentens format, volym och datans mängd. Förutsättning för användningen av detta gränssnitt är avtal om ytterligare licenser för marknadsplatsen.

(2) Ett grafiskt användargränssnitt ingår inte. Fler licenser kan vara nödvändiga för att innehåll på marknadsplatsen ska kunna visas. Användaren ser till att alla personer som utnyttjar möjligheten till användning av gränssnittet är licensierade med personlig individuell åtkomst inom TIMOCOMs marknadsplats. Utan en överenskommen personlig åtkomst har personer ingen behörighet att använda gränssnittet och marknadsplatsen, eller att uppges som kontaktperson för en specifik transaktion.

(3) Anslutning av befintligt tredjepartssystem hos användaren till gränssnittet och därmed till TIMOCOMs marknadsplats sker på användarens eget ansvar. Som hjälp kan TIMOCOM erbjuda användaren en teknisk produktbeskrivning av gränssnittet. Den tekniska produktbeskrivningen omfattas inte av detta avtal. Det går inte att garantera att den tekniska produktbeskrivningen är till hjälp om man inte har förkunskaper om gränssnitt.

(4) TIMOCOM strävar efter att kontinuerligt vidareutveckla sina gränssnitt, vilket kan påverka gränssnittens bakåtkompatibilitet. Vid vidareutveckling av systemet tar TIMOCOM hänsyn till gängse tekniska standarder. Användare av en ny gränssnittsversion kommer att informeras av TIMOCOM i samband med en release. På begäran skickar TIMOCOM en aktuell teknisk beskrivning av gränssnittet.
Användaren kommer senast efter 6 månader efter att TIMOCOM informerat om detta att migrera till den senaste versionen av gränssnittet.

(5) Anslutning av befintligt tredjepartssystem hos användaren till gränssnitten och därmed till TIMOCOM:s system sker på användarens eget ansvar. Användaren ansvarar för att de tekniska villkoren för anslutning av det egna tredjepartssystemet till de nya gränssnitten uppfylls. Båda parterna är skyldiga att införa gränssnittet på ett så robust sätt som möjligt och med ett så litet behov av underhåll som möjligt. Anpassningar och ändringar av gränssnittet kommer att genomföras så kompatibelt som möjligt av TIMOCOM så att användarens anpassningsarbete minimeras.

(6) TIMOCOM kommer att skriftligen meddela användaren om ändringen 6 månader innan det tidigare gränssnittet avaktiveras.
Om användaren inte genomför nödvändiga anpassningar går det inte att utesluta att funktionen inte längre kan användas. I så fall har TIMOCOM rätt att inte tillhandahålla tjänsten, men har ändå anspråk på avtalad ersättning. Avvikelser från ovan nämnda reaktionstid kan förekomma om rättsliga krav föreskriver genomförande vid en tidigare tidpunkt, om säkerhetsanpassningar är nödvändiga för att användarens eller TIMOCOM:s system ska kunna skyddas eller om det krävs felkorrigeringar för att garanterad tjänsteomfattning ska (åter)upprättas.

(7) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3i. Rätten att använda dokumenthanteringstjänsten

(1) Såvida detta avtalats får användaren via TIMOCOMs marknadsplats åtkomst till ”Dokumenthanteringstjänsten” (nedan: DMS), med vilken denne kan överföra egna dokument via marknadsplatsen (nedan: upload) och ställa dem till andra användares förfogande. TIMOCOM förbehåller sig rätten att begränsa tjänsten i fråga om dokumentens format, volym och mängd. Vid uppladdning rekommenderar vi att man tar hänsyn till de nödvändiga och lagstadgade underlag som gäller för respektive verksamhet. 

(2) De dokument som användaren överför sparas i krypterad form inom EU. Datahämtning sker genom nedladdning av den auktoriserade användaren. Rätten till dessa dokument förbehålles den användare till vilken överföring ska ske.

(3) Dokumenthanteringstjänsten är ingen ersättning för ett elektroniskt dataarkiv. I synnerhet erbjuder TIMOCOM ingen granskningssäker, tidsmässigt obegränsad förvaring av dokument. Det åligger endast användaren att uppfylla eventuell förvaringsskyldighet beträffande meddelanden. När rätten till användning har löpt ut måste användaren räkna med att överförda dokument raderas utan föregående meddelande.

(4) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3j. Nyttjanderätt applikation Transportuppdrag

(1) Såvida detta avtalats gör applikationen Transportuppdrag det möjligt för användaren att ladda upp, bearbeta, skicka och visa förklaringar och dokument i syfte att dokumentera och underlätta ingåendet av ett transportavtal med en annan avtalspart. På TIMOCOMs marknadsplats kan användaren skapa mallar, bearbeta formulär, kommentera och spara. TIMOCOM kan ställa tidigare transaktioner till användarens förfogande.

(2) Andra avtalsparter kan vara användare av TIMOCOMs marknadsplats samt externa kontakter som upprättas av fraktleverantören själv. Externa kontakter beviljas ingen egen nyttjanderätt för TIMOCOMs marknadsplats när dokument eller handlingar skickas till dem.

(3) Av tekniska skäl kan formulär innehålla vissa förifyllda uppgifter. Dessa förifyllda uppgifter utgör ingen rekommendation från TIMOCOM. Användaren kan vid behov anpassa dessa uppgifter på eget ansvar. Genom en användares individuella språkinställningar i TIMOCOMs marknadsplats kan rubriker och beskrivningar i ett formulär påverkas och därför avvika mellan avsändare och mottagare i en kommunikativ handling. Rubriker och beskrivningar i formulär samt deras översättningar, finns endast för respektive användares bekvämlighet och är ej bindande formuleringsförslag från TIMOCOM. Användarna kommer att komma överens om egna tolkningar av sådana begrepp i rubriker och beskrivningar i formuläret. Den språkinställning som den som skapat formuläret har haft gäller som förinställning för det "förpliktigande" dokumentet.

(4) Användaren är medveten om att när överenskomna förklaringar gällande de väsentliga beståndsdelarna av en transport inom applikationen Transportuppdrag lämnas in, ingås ett verksamt avtal mellan de berörda partnerna med de bekräftade rättigheterna och skyldigheterna.

(5) TIMOCOM kan hjälpa användaren att lagra dokument som användaren har skyldighet att spara. TIMOCOM kan samla in, spara och bearbeta data som uppkommer vid transaktioner i upp till 10 verksamhetsår. Ansvaret för eventuell skyldighet att lagra dokument ligger enbart hos användaren. TIMOCOM tillhandahåller en exportfunktion för dessa data för att möjliggöra en separat lagring för användaren. TIMOCOM förbehåller sig rätten att begränsa den lagringsplats som används för att spara transaktioner enligt Fair-Use-principen i enlighet med punkt 3.3 i dessa villkor, övrig lagringsplats kräver inget särskilt avtal. Om användaren begär åtkomst till resp. begär att få dessa sparade data utlämnade efter att avtalstiden löpt ut har TIMOCOM rätt att bevilja sådan åtkomst resp. att lämna ut data först efter rimlig ersättning samt betalning av eventuella utestående fordringar enligt licensavtalet.

(6) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3k. Nyttjanderätt digital transportinitiering

(1) Såvida detta avtalats gör den digitala transportinitieringen det möjligt för användaren att skicka ett prisförslag och en kommentar till en fraktleverantör via TIMOCOMs marknadsplats.

(2) Prisförslaget grundar sig på uppgifterna i erbjudandet och utgör grund för förhandlingar om ingående av ett konkret speditionsavtal. Förslaget är kopplat till en valfri bindningsfrist, efter vilken parterna kan bestämma om förhandlingarna ska fortsätta, såvida en överenskommelse inte redan har nåtts. Inom denna frist är användaren bunden till sitt prisförslag. Leverantören av ett frakterbjudande är inte skyldig att ta emot ett prisförslag.

(3) Av tekniska skäl kan formulär innehålla vissa förifyllda uppgifter. Dessa förifyllda uppgifter utgör ingen rekommendation från TIMOCOM. Användaren kan vid behov anpassa dessa uppgifter på eget ansvar. Genom en användares individuella språkinställningar i TIMOCOMs marknadsplats kan rubriker och beskrivningar i ett formulär påverkas och därför avvika mellan avsändare och mottagare i en kommunikativ handling. Rubriker och beskrivningar i formulär samt deras översättningar, finns endast för respektive användares bekvämlighet och är ej bindande formuleringsförslag från TIMOCOM. Användarna kommer att komma överens om egna tolkningar av sådana begrepp i rubriker och beskrivningar i formuläret. Den språkinställning som den som skapat formuläret har haft gäller som förinställning för det "förpliktigande" dokumentet.

(4) Om tilldelning sker av uppdragsgivaren ingås ett bindande avtal enligt punkt 3j) (transportuppdrag).

(5) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3l. Nyttjanderätt Leveransspårning

(1) Såvida detta avtalats gör applikationen Försändelsespårning det möjligt för användaren att inom ramen för ett transportuppdrag utbyta information om en leverans med andra behöriga användare på TIMOCOMs marknadsplats. För detta ändamål kan statusinformation, dokument samt GPS-data och vid behov andra data samlas in, uppdateras och delas. Användaren kan skicka information om en leverans för visning till berörd tredje part.

(2) Fler licenser kan vara nödvändiga för att applikationen ska kunna användas och för att innehåll ska kunna visas på TIMOCOMs marknadsplats.

(3) TIMOCOM kan efter eget gottfinnande visa information om en leverans för användaren i eller utanför TIMOCOMs marknadsplats. Eventuell information om leveransen som tillhandahålls automatiskt av TIMOCOM, dess underleverantörer eller tredjepartsleverantörer på grundval av användarnas uppgifter är icke-bindande. 

(4) Leveransspårningen är ingen ersättning för ett elektroniskt dataarkiv. I synnerhet erbjuder TIMOCOM ingen granskningssäker, tidsmässigt obegränsad förvaring av information. Det åligger endast användaren att uppfylla eventuell förvaringsskyldighet. När rätten till användning har löpt ut måste användaren räkna med att överförd information raderas utan föregående meddelande.

(5) Användaren informerar alla berörda personer innan när de börjar använda systemet om att man gett sitt godkännande till att TIMOCOM använder informationen, hur man bearbetar den, syftet och tidslängden, vilka företag som deltar i informationsbearbetningen samt möjligheten att avsluta informationsöverföringen.
Om man enligt tillämplig lag måste inhämta ett godkännande från berörda personer, ska användaren säkerställa att alla erforderliga godkännanden eller eventuella alternativ (t.ex. överenskommelser) enligt vid tiden tillämpliga lagar föreligger i skriftlig form. Användaren ska spara dessa intyg under två år efter att avtalet löpt ut och överlämna originalet till TIMOCOM på begäran.

(6) Skulle en användare bryta mot dataskyddslagarna, i synnerhet ovanstående stycke 5, har TIMOCOM rätt att säga upp avtalet med användaren utan uppsägningstid. Användaren friskriver TIMOCOM från alla krav som användaren kan framföra på grund av eller i samband med att denne inte följer dataskyddslagarna, i synnerhet ovanstående stycke 5.

(7) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3m. Nyttjanderätt Ruttplanering

(1) Med programmet Ruttplanering kan användaren, såvida detta avtalats, visa sina rutter och transportuppdrag i en kalendervy. Detta kan hjälpa användaren att göra planeringen enklare eftersom försändelser kopplas samman med fordon och förare. 

(2) Ruttplaneringen innehåller ingen kontroll av att möjliga ramvillkor följs, t.ex. vilotider eller faktisk genomförbarhet.

(3) Ruttplaneringen kan omfatta funktionen Mina rutter, med vilken en användare i sitt område skapar ett förarkonto för datautbyte, och med vilket användaren sedan vid behov kan utbyta särskild information avseende transporterna eller särskilda rutter. I detta förarkonto kan förardata registreras, t.ex. namn och kontaktinformation. Föraren kan efter registrering visa information som skickats till honom samt lägga till information som försändelsestatus, dokument, GPS-data eller bilder till en försändelse.

(4) Fler licenser kan vara nödvändiga för att applikationen ska kunna användas och för att innehåll ska kunna visas på TIMOCOMs marknadsplats. För informationsutbyte krävs uppkopplade enheter och möjligtvis extra programvara från tredjepartsleverantör, exempelvis meddelandetjänst, e-postprogram eller webbläsare.

(5) Programmet är ingen ersättning för ett elektroniskt dataarkiv. I synnerhet erbjuder TIMOCOM ingen granskningssäker, tidsmässigt obegränsad förvaring av information. Det åligger endast användaren att uppfylla eventuell förvaringsskyldighet beträffande meddelanden. När rätten till användning har löpt ut måste användaren räkna med att överförda dokument raderas utan föregående meddelande.

(6) Användaren informerar alla berörda personer innan när de börjar använda systemet om att man gett sitt godkännande till att TIMOCOM använder informationen, hur man bearbetar den, syftet och tidslängden, vilka företag som deltar i informationsbearbetningen samt möjligheten att avsluta informationsöverföringen.
Om man enligt tillämplig lag måste inhämta ett godkännande från berörda personer, ska användaren säkerställa att alla erforderliga godkännanden eller eventuella alternativ (t.ex. driftsavtal) enligt vid tiden tillämpliga lagar föreligger i skriftform. Användaren ska spara dessa intyg under två år efter att avtalet löpt ut och överlämna originalet till TIMOCOM på begäran.

(7) Skulle en användare bryta mot dataskyddslagarna, i synnerhet ovanstående stycke 6, har TIMOCOM rätt att säga upp avtalet med användaren utan uppsägningstid. Användaren friskriver TIMOCOM från alla krav som användaren kan framföra på grund av eller i samband med att denne inte följer dataskyddslagarna, i synnerhet ovanstående stycke 6.

(8) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3n. Nyttjanderätt Mina Fordon

(1) Med funktionen Mina Fordon kan användaren, såvida detta avtalats, registrera egna fordon och deras egenskaper på TIMOCOMs marknadsplats, exempelvis fordonstyp, typ av påbyggnad eller utrustning. Information kan kopplas till andra program och användas där. Fler licenser kan vara nödvändiga för att applikationen ska kunna användas och för att innehåll ska kunna visas på TIMOCOMs marknadsplats.

(2) Programmet är ingen ersättning för ett elektroniskt dataarkiv. I synnerhet erbjuder TIMOCOM ingen granskningssäker, tidsmässigt obegränsad förvaring av information. Det åligger endast användaren att uppfylla eventuell förvaringsskyldighet. När rätten till användning har löpt ut måste användaren räkna med att överförda dokument raderas utan föregående meddelande.

(3) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3o. Nyttjanderätt Betygsfunktion

(1) Bedömningssystemet ger användare inom TIMOCOMs marknadsplats en möjlighet att lämna ett omdöme om andra användares avtalade tjänster när en transaktion har slutförts. 

(2) Båda användarna av en transaktion har rätt att ge ett omdöme om den andra parten, förutsatt att transaktionen är slutförd och inte annullerad. Omdöme kan i regel ges från och med det avtalade leveransdatumet i transportuppdraget och upp till 44 dagar efter utgången av en betalningsperiod som anges i transportuppdraget, dock senast 104 dagar efter leveransdatumet. TIMOCOM förbehåller sig rätten att inleda omdömesperioden på 44 dagar för båda sidorna även senare, om en transaktion mellan användare gentemot TIMOCOM dokumenteras på annat sätt. När fristen har gått ut kommer respektive omdöme att tas över i användarens omdömesprofil.

(3) Innehållet i omdömet återspeglar uteslutande åsikterna hos de användare som har lämnat in respektive omdöme och TIMOCOM delar inte på något sätt användarnas uppfattning eller instämmer. För en lagenlig och rättvis relation mellan parterna måste särskilt bestämmelserna i punkt 3.2 i dessa allmänna villkor beaktas.

(4) TIMOCOM kan, efter eget gottfinnande, tillhandahålla en lämplig form för omdömet, t.ex. antal stjärnor som tilldelas för kvaliteten på den del av tjänsten som ska bedömas, där ett betyg på 1 stjärna representerar en otillräcklig tjänst och 5 stjärnor står för en mycket god tjänst. TIMOCOM kan, efter eget gottfinnande, definiera lämpliga kategorier för de delar av en tjänst som ska bedömas, t.ex. efterlevnad av avtal, kommunikation och tillgänglighet, eller särskilda egenskaper för uppdragstagare och uppdragsgivare i en transaktion, såsom punktlighet, hantering av varor, tillhandahållande av dokument eller betalningsmoral.

(5) Så snart flera transaktioner har genomförts samt fått ett omdöme kan TIMOCOM visa det genomsnitt ni erhållit från andra företag på TIMOCOMs marknadsplats. De visade uppgifterna kan bestå av flera delar, t.ex. ett genomsnitt av de bedömda tjänstekategorierna, antalet bedömare eller vara indelade i bedömning av uppdragsgivare eller uppdragstagare. När minst en del av en tjänst i en transaktion har fått ett omdöme kan detta visas i en användares profil.

(6) Varje användare har rätt att en gång begära att den andra användaren redigerar ett omdöme. Mottagaren av en sådan begäran om redigering kan redigera sitt omdöme inom 7 dagar. Därefter kan ändring inte längre ske. Begäran om redigering måste motiveras. Det är inte tillåtet att ge ett sämre omdöme inom ramen för en begäran om redigering.

(7) Omdömen ändras och raderas inte av TIMOCOM, förutom i följande undantagsfall:
- En användare har inte reagerat på begäran om redigering av ett omdöme och det finns ett verkställbart domstolsbeslut om redigering av omdömet mot användaren.
- Båda berörda användare är överens om att berört omdöme gällande en gemensam transaktion ska raderas.
- Det har skett en väsentlig förändring hos användaren, såsom ny ledning eller ägare, eller
- Ett officiellt omstrukturerings-, insolvens- eller likvidationsförfaranden eller annat liknande förfarande, har inletts. Ett omdöme på en användares profil kan blockeras tillfälligt om användaren kan visa upp ett lämpligt dokument, t.ex. ett domstolsintyg med ett referensnummer, som intygar att det pågår rättsliga förhandlingar mellan parterna.

(8) Om en användare upprepade gånger bryter mot bestämmelserna i detta avsnitt kan TIMOCOM permanent begränsa användarens rätt att ge omdömen om andra användare.

3p. Nyttjanderätten för Business Partner Check

(1) Business Partner Check gör det möjligt för användaren att stämma av särskilda egna företagsdokument med referenskällor. Efter godkänd kontroll kan TIMOCOM lägga till "Verified Company" i användarens företagsprofil. Det tydliggörs att detta endast gäller de kontrollerade dokumenten och inte utgör något uttalande eller någon försäkran om andra faktorer eller egenskaper hos en användare.

(2) Vi vill uttryckligen göra dig uppmärksam på att en positivt slutförd kontroll inte utgör någon garanti för att den person som användaren kontaktar, från vilken användaren hämtat de företagsdokument som överförts till programmet, överensstämmer med den person som anges i företagsdokumenten eller att denna är befullmäktigad företrädare. Inte heller föreligger garanti för att den person som en användare kontaktar över huvud taget hör till det företag som nämns i dokumenten, eller stämmer överens med den identitet som angivits för avsändaren av dokumenten. Uppgifter som inte hämtats från myndighetskällor, som exempelvis i dokumentet Brevhuvud, kommer från företaget självt. TIMOCOM garanterar inte att dessa uppgifter är korrekta eller aktuella. 

(3) TIMOCOM förbehåller sig rätten att begränsa antalet kontrollförfrågningar per användare samt att ersätta referenskällor med andra lämpliga källor.

(4) TIMOCOM garanterar inte att denna kontroll säkerställer att tillbörlig affärsmässig aktsamhet uppfylls i respektive fall. Användaren ansvarar själv för att vidta nödvändiga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att de särskilda villkor som hen har uppfylls.

(5) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft när licensavtalet undertecknas av båda parter eller när TIMOCOM bekräftar skriftligen och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

4. Nyttjandeavgiften

(1) Användningsavgiften förfaller innan början av användningsperioden, och ska vara på TIMOCOMs konto senast den tredje arbetsdagen i den aktuella användningsperioden. Fakturor för tilläggstjänster som utförts av TIMOCOM förfaller omedelbart. Samtliga betalningskostnader åligger användaren med undantag av de i lag reglerade SEPA-betalningarna. Såvida inget annat uttryckligen avtalats har TIMOCOM rätt att skapa och skicka fakturor elektroniskt. Om användaren inte tillhandahåller en lämplig e-postadress eller om användaren önskar en pappersfaktura kommer denne att debiteras för den merkostnad som detta medför.

(2) Användarens rättighet till avräkning eller att kvarhålla sin betalning på grund av motanspråk är utesluten, om motanspråken inte är obestridliga eller lagakraftvunna fordringar föreligger.

(3) Har TIMOCOM beviljat en kund rabatt pga. förskottsbetalning av licensavgiften för en given avräkningsperiod, förfaller denna rabatt med retroaktiv verkan för detta avtal eller avtalsdel, om kunden säger upp avtalet genom en ordinarie uppsägning innan avräkningsperioden utlöper. Det samma gäller om uppsägningen sker på saklig grund av TIMOCOM.

(4) TIMOCOM har rätten att varje år höja priset på den överenskomna licensen under förutsättning att inget pris har avtalats för en aktuell period. TIMOCOM kommer vid en eventuell prishöjning att meddela detta skriftligen och minst fyra veckor i förväg. Om priset ökar med mer än 5 % i förhållande till kalenderårets pris har kunden en särskild rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 14 dagar från den dag då prishöjningen träder i kraft. Utelämnandet av en rabatt på priset eller om ett kontrakt löpt ut och nytt pris avtalas räknas ej som en prishöjning i denna klausul. Om TIMOCOM vid en tidpunkt eller fler väljer att inte nyttja sin rätt att höja priset betyder inte att rätten till att göra det försakas. En förskottsbetalning lämnar inga garantier för att den avgift som betalades i förväg inte kan ändras.

5. Neutralitet, skyddsrätter, sekretess

(1) Licensen ger användaren tillgång till TIMOCOMs marknadsplats jämte andra användare utan anspråk på företräde gentemot andra användare. TIMOCOM är neutral i förhållandet mellan transportsäljare , logistikleverantörer, speditörer och transportföretag.

(2) Detta licensavtal berättigar inte till utfärdande av underlicenser eller till vidarebefordran av de med TIMOCOMs marknadsplats vunna data- eller nyttjandemöjligheterna till tredje part, och i synnerhet inte till användning av programvaran som används på TIMOCOMs marknadsplats (nedan: programvara) för egna EDV-tekniska skyddsrätter. Programvaran och dess källkod är skyddad och tillhör uteslutande TIMOCOM eller dess licensgivare samt skyddas genom internationella avtal och andra lagar i de länder där de används.

(3) TIMOCOM kan använda så kallad open-source-software i sina produkter, vilken kan regleras av egna licensvillkor. TIMOCOM tillhandahåller en översikt på förfrågan.

(4) Användaren saknar anspråk på löpande mjukvaruteknisk rådgivning, på efterleverans av uppdateringar eller ytterligare databärare, och i synnerhet på rätten till källkod, att tillbakautveckla, plocka isär eller förändra programvaran. Användaren förbjuds att använda programvaran för mjukvarutekniska vidareutvecklingar, ändrade versioner, eller för produktion av kopior till förmån för utomstående, eller andra användare. Varje därutöver gående användning, vare sig den sker genom kopior, genom parallell eller alternerande användning på olika arbetsplatser eller till förmån för olika företag eller filialer, kräver ett skriftligt avtal om ytterligare avgiftsbelagda licenser. Licensen för webbinloggning omfattar användning av en personlig anslutning från den behöriga användarens registrerade hemvist.

(5) Inom ramen för samarbetet överför användaren uppgifter till TIMOCOM:s system. Det kan röra sig om till exempel adress- och avtalsinformation eller GPS-koordinater. Med hjälp av dessa uppgifter skulle TIMOCOM kunna dra slutsatser om användarens konkreta affärs- och kundrelationer, exempelvis specifika kunders identitet. Dessa uppgifter klassas som affärshemligheter och behandlas förtroligt, även om de inte är märkta som förtroliga.
Data kan användas för statistiska ändamål samt för utveckling av kundprodukter, under beaktande av gällande föreskrifter. TIMOCOM använder inte de uppgifter som samlats in via marknadsplatsen för utveckling av en konkurrerande verksamhet som logistikleverantör, speditör eller transportföretag.

6. Garanti och skadeståndsansvar

(1) Uppgifter i produktbeskrivningar, prospekt och användaranvisningar som ställts till förfogande av TIMOCOM utgör oförbindliga rekommendationer. Ytterligare skadeståndsansvar av TIMOCOM är uteslutet. I synnerhet ger TIMOCOM ingen garanti för aktualiteten, riktigheten och fullständigheten hos de av andra användare inställda data, såsom för marknadsplatsens kompatibilitet med den EDV-tekniska miljön hos användaren eller med använda dataförbindelser. Användaren är medveten om att komplexa nätbaserade system som TIMOCOMs marknadsplats aldrig kan vara helt fria från fel enligt senast teknisk standard. TIMOCOM garanterar därför varken fullständig felfrihet eller specifik tillgänglighet utan endast att det på TIMOCOMs marknadsplats inte förekommer några programfel som kraftigt påverkar den avtalande användbarheten. TIMOCOM kommer att vidta ekonomiskt rimliga åtgärder för att kunna tillhandahålla marknadsplatsen utan större avbrott.

(2) Våra avtalsenliga skyldigheter täcker inte in insättning av hyperlänkar eller tillhandahållande av ytterligare information som kan finnas på främmande webbplatser och som kan öppnas från TIMOCOMs webbplats eller plattformar via hyperlänkar. De tjänar inte heller till, att närmare beskriva de avtalsenliga förpliktelserna. De hyperlänkarna som läggs in resp. de via dessa hyperlänkar tillgängliga sidorna kontrolleras inte kontinuerligt, varför TIMOCOM inte uppbär något skadeståndsansvar för dess innehåll eller dess korrekthet.

När kunden beslutar sig för att aktivera produkter, program, tjänster, mjukvara, nätverk, system, register, webbsidor, databanker eller information från tredje part (sammanfattningsvis "tredje part-produkter") samt att öppna eller använda dem så underkastas kundens åtkomst till och användning av sådana tredje parts-produkter villkor, friskrivningar och riktlinjer från respektive tredje parts-leverantör. TIMOCOM uttalar sig inte till förmån för sådana tredje parts-produkter, ansvarar inte för dem och lämnar inga garantier avseende någon aspekt av dessa produkter. TIMOCOM kan inte garantera tillgänglighet (eller fortsatt tillgänglighet) av tredje parts-produkter. TIMOCOM ansvarar inte för skador eller förluster som faktiskt har eller påstås ha orsakats av eller i samband med kundens aktivering av, åtkomst till eller användning av sådana tredje parts-produkter eller av kundens förtroende för dataskydd, datasäkerhetsprocesser eller andra riktlinjer hos sådana tredje parts-produkter. Kunden avsäger sig oåterkalleligt alla anspråk gentemot TIMOCOM avseende sådana tredje parts-produkter. "Integrerade komponenter" avser produkter, programvaror, tjänster, mjukvara, nätverk, system, register, webbsidor, databanker och information från en tredje som köps eller hämtas från en tredje parts-leverantörskälla utanför TIMOCOM och ställs till kundens förfogande inom marknadsplatsen.

(3) TIMOCOM uppbär inget skadeståndsansvar för skador som olika användare ömsesidigt tillfogar varandra, varken de sker genom förlust eller överföringsfel av data eller på annat sätt. TIMOCOM uppbär inget skadeståndsansvar för skadlig programvara eller programkoder (virus, trojaner, maskar etc.) som användare överspelar på marknadsplatsen eller som finns i dess dokument, anbudsbilagor eller - beskrivningar och sprider sig därifrån. Användaren uppbär omedelbart ansvar att inte överföra sådan skadlig mjukvara.

(4) TIMOCOM är varken avtalspartner eller förmedlare av avtal som slutits med hjälp av marknadsplatsen, eller förmedlare av tillhörande förklaring. TIMOCOM garanterar därför inte på något vis avtalsenlig avveckling av de mellan användarna överenskomna avtalen eller ekonomisk framgång, och kan inte heller förhindra obehörig åtkomst till data ur behöriga produkter. Användaren kontrollerar under eget aktsamhetskrav korrektheten i de till honom från tredje part överlämnade data och uppgifter. Meddelanden som användare skickar eller visar via TIMOCOMs marknadsplats återspeglar inte TIMOCOMs handlingar eller åsikter, och TIMOCOM instämmer eller tillägnar sig heller inte dessa. TIMOCOM garanterar inte att meddelanden som sänts via marknadsplatsen når sin destination eller tas emot eller läses av den avsedda användaren. Inte heller garanteras att den person som angivits som avsändare eller mottagare av ett meddelande faktiskt stämmer överens med den avsändande eller mottagande personen.

(5) Användaren avstår från alla former av skadeståndsanspråk på TIMOCOM om användaren inte hanterar marknadsplatsen enligt bestämmelserna i detta avtal. TIMOCOM träffar på motsvarande sätt likadana överenskommelser med andra användare gällande sådan användning som strider mot avtalsvillkoren och överför i förekommande fall (efter att TIMOCOMs egna skadeståndsanspråk har tillgodosetts) ansvaret för eventuella skadeståndsanspråk som inkommit från andra användare på den användaren som har förorsakat skadorna. Användaren friskriver dessutom TIMOCOM från alla anspråk och straff som fordras av andra användare, myndigheter eller annan tredje part och som grundar sig på att användaren inom marknadsplatsen erbjuder eller utför tjänster för vilka han eller hon inte eller inte i tillräcklig omfattning innehar nödvändiga tillstånd, försäkringar, licenser etc. eller inte kan uppvisa dessa på begäran av TIMOCOM inom en vecka. Hit hör även kostnaderna för lämpligt försvar i rätten. TIMOCOM kommer genast att informera användaren om sådana åtgärder vidas.

(6) Risken för icke- eller felöverföring av data övergår på användaren, så snart som data har lämnat TIMOCOMs inflytandeområde.

(7) Inskränkningar i eller undantag i skadeståndsansvar för användarens skador enligt avtalet gäller inte i följande fall:
a) Uppsåtligt eller grovt vårdslöst vållande av TIMOCOM eller dennes ombud
b) Förskyllande underlåtelse att uppfylla väsentliga avtalsförpliktelser genom TIMOCOM eller dennes ombud, som ska uppfyllas i enlighet med avtalets betydelse och syfte eller vars fullgörande är en nödvändig förutsättning för avtalets fullgörande och vars uppfyllande alltid kan förväntas
c) TIMOCOMs strikta ansvar enligt lag, exempelvis lagen om produktansvar, uppfyllelse av garanti eller 
d) Ansvar för skada på liv, person eller hälsa orsakad av TIMOCOM eller dennes ombud.
(8) Om användaren är ett företag begränsas TIMOCOMs ansvar på följande sätt till avtalstypiska skador som kunde förutses när avtalet inleddes:
a) i de fall som anges i punkt 7 a) vid grov vårdslöshet av ombud
b) i de fall som anges i punkt 7 b) vid enkel vårdslöshet.
För förlust av data, program och deras återställning genom användning av marknadsplatsen bär TIMOCOM ansvaret i de fall som anges vid punkt 7 a) och b), endast i den mån som sådan förlust inte hade kunnat undvikas av användaren genom förnuftiga försiktighetsåtgärder som exempelvis regelbunden säkring av data.

(9) Delar av marknadsplatsen som är märkta "BETA" eller "BETA-version", "Prototyp" eller "TIMOCOMLabs" ("BETA-del") är produkter som inte är helt klara för användning i vardagen. De innehåller alla väsentliga funktioner, men det finns begränsningar avseende prestanda, kompatibilitet och stabilitet, då man av erfarenhet vet att man inte kan simulera alla maskinvaru- och programvaruomgivningar respektive användningsomständigheter innan programvaran släpps till allmänheten. TIMOCOM tillhandahåller därför sådana BETA-delar av marknadsplatsen endast för icke bindande test, där man behöver få användarens rapporter om programvaran. Man kan inte garantera alla produktiva egenskaper och att produkten är fri från fel. Användaren bekräftar att TIMOCOM inte har något ansvar för detta, ej heller för avbrott vid användning av systemet, informationsförlust, skador pga. brister eller som en konsekvens av brister eller förlorade vinster. Användaren ska genomföra en fullständig säkerhetskopiering av sitt lokala system inklusive data innan en BETA-del av marknadsplatsen installeras och används. TIMOCOM förbehåller sig rätten att när som helst utifrån egen bedömning och utan föregående meddelande dra tillbaka eller stoppa en sådan del.

(10) Användaren ansvarar själv för användningen av sina inloggningsuppgifter och de överförda uppgifterna till marknadsplatsen, får inte använda dem på ett felaktigt sätt, får inte själv eller genom tredje part komma åt information på ett otillåtet sätt eller ingripa i marknadsplatsens system. I sådana fall står användaren själv för eventuella kostnader, inklusive sådana som uppkommer till följd av att TIMOCOM kontrollerar systemen och/eller som beror på sådana brister eller fel som ligger inom användarens ansvarsområde. Användaren ska genast underrätta TIMOCOM om det finns risk för att obehörig tredje part får åtkomst till produkterna eller om datasäkerheten har satts eller kan sättas på spel på annat sätt, eller om påstådda anspråk från tredje part beträffande användarens användning av TIMOCOMs marknadsplats. Användaren ska dessutom genast och utan kostnad för TIMOCOM bidra till att reda ut omständigheterna, särskilt om TIMOCOM uppmanar till detta och de nödvändiga åtgärderna inte överstiger en rimlig kostnad för att kunna möjliggöra ett effektivt rättskydd.

(11) Användaren försäkrar TIMOCOM om att anställda eller andra personer som arbetar för användaren har anställts i enlighet med gällande lagar, och friskriver TIMOCOM från allt ansvar, exempelvis straff och kostnader för försvar inför domstol. Användaren försäkrar TIMOCOM om att han eller hon erbjuder sina tjänster i enlighet med gällande lagar och kan intyga detta med lämpliga handlingar på begäran av TIMOCOM.

(12) Alla anspråk på skadeersättning gentemot TIMOCOM, vilka grundar sig på detta stycke och som härrör ur fel på marknadsplatsen upphör att gälla ett år efter att licens beviljats. Övriga anspråk på skadeersättning upphör att gälla två år efter att de uppstått. Vid uppsåt eller grov vårdslöshet från TIMOCOMs sida gäller lagstadgade bestämmelser.

7. Reklamationer


(1) Skulle TIMOCOM informeras om att en användare av egen förskyllan överträtt sina plikter i ett fraktavtal, detta avtal eller övriga gällande lagstiftning (härefter benämnt: besvär) är TIMOCOM berättigat, men ej förpliktigat att vidarebefordra dessa besvär med eller utan att nämna namnet av klaganden till den beträffade användaren eller, efter hörande och prövning av den beträffade användaren, till andra användare.

(2) Användaren, mot vilken klagomålen riktar sig (nedan: den berörde), är förpliktigad att, utan dröjsmål, dock senast inom en vecka efter tillgång till meddelande om klagomål, ta ställning till detta skriftligen gentemot TIMOCOM och att påskynda utförandet av klagomålet, eller att åtminstone motivera sitt eventuella längre tidsbehov för ställningstagandet.

(3) Lyckas inte den berörde vederlägga förebråelsen om pliktskada i besväret, är TIMOCOM berättigat – men ej förpliktigat – att anmana användaren till avhjälp inom ytterligare en vecka. Tidsbegränsningen av avhjälpskravet är umbärligt, om det inte är rimligt efter omständigheterna enligt TIMOCOM.

(4) Rättigheterna i de förestående styckena 2 och 3 i förbindelse med rätten till spärrning eller uppsägning gäller allmänt i TIMOCOMs intresse. Om TIMOCOM inte gör bruk därav, är skadeståndsansvar gentemot övriga användarna uteslutet.

(5) TIMOCOM är inte förpliktigat, att pröva besvär som inkommer till dem.

(6) Användaren ska utse en kvalificerad kontaktperson som är behörig att fatta alla avtalsmässiga beslut samt att ta emot och avge förklaringar. TIMOCOM har rätt men är inte skyldig att avvisa förklaringar från andra personer på användarens företag.

8. Extraordinär uppsägning, licenslängd, allmänna bestämmelser


(1) Nyttjanderättens längd rättar sig efter den individuellt avtalade licensen. Under en kostnadsfri testperiod gäller rätten till omedelbar uppsägning för båda parter.

(2) Alla parter är berättigade till extraordinär uppsägning av avtalet utan uppsägningsfrist, om ett viktigt skäl föreligger. Ett viktigt skäl till extraordinär uppsägning för TIMOCOM föreligger i synnerhet, om:
a) användaren är betalningsoförmögen eller om betalningsoförmögenhet hotar,
b) inledandet av insolvensförfarandet rörande användarens förmögenhet avslogs på grund av brist på konkursmassa, eller om användaren måste avge en sanningsförsäkran under edlig förpliktelse,
c) användaren vårdslöst överträder bestämmelser av dessa villkor som förhindrar uppnåendet av avtalsändamålet, eller berättigar till spärrning enligt punkt 3 stycke 4 eller 5,
d) användaren försummar ett belopp som motsvarar en användningsavgift för en månad under en längre period än 14 kalenderdagar eller på minst 2 på varandra följande betalningsdatum eller
e) när ägarförhållandena i användarens företag förändras med 25 procent eller mer, eller om företaget lagligen företräds av andra personer än vad som var fallet när avtalet slöts.
f) användaren, dennes rättsliga ombud, komplementärer eller företag kopplade till denne konkurrerar med TIMOCOM.

(3) Nyttjanderätten gäller från frikoppling genom TIMOCOM och slutar samtidigt som avtalsförhållandet.

(4) Med avtalets upphörande ska användaren radera all programvara från TIMOCOM som installerats hos användaren utan dröjsmål under uteslutande av varje retentionsrätt, och avstå från varje nyttjande av TIMOCOMs marknadsplats. Användaren ska även därefter upphöra med fortsatt dataöverföring till eventuellt avtalat gränssnitt.

(5) Om användaren är företagare, offentlig juridisk person eller förvaltare av offentlig juridisk förmögenhet som anges i § 310 avsn. 1 sats 1 BGB (tysk civilrätt), eller saknar allmän domstols behörighet i Tyskland, är Düsseldorf avtalat som ort för fullgörande och laga domstol. Tysk lag gäller med undantag för FN-köprätten.

(6) Om TIMOCOM levererar översättningar av detta avtal eller av delar av avtalet till användaren är den tyska formuleringen avgörande och rättsligt bindande om det skulle finnas motsägelser eller olikheter mellan översättningen och den tyska texten.

(7) Om enskilda bestämmelser i dessa villkor är overksamma, berörs inte giltigheten hos de övriga bestämmelserna. I stället för den overksamma bestämmelsen anses avtalat, att närmast liggande verksamma bestämmelse ersätter den overksamma.

9. Dataskydd

(1) Användaren är införstådd med att TIMOCOM bearbetar användarens tekniska uppgifter i syfte att kunna identifiera och kategorisera användare, skydda uppgifter och förbättra dataöverföringen. Till dessa uppgifter hör bland annat anonyma data från slutanvändarens enhet såsom operativsystem, bildskärmsupplösning, webbläsare, processorns ID och hastighet och fysiskt minne samt uppgifter som under vissa omständigheter kan vara relaterade till en person, till exempel IP- och MAC-adress, enhetens ID, domän-DNS, installationssökväg, användar-ID, språkinställning, cookies och telematikdata.
När användaren installerar och använder marknadsplatsen bearbetar TIMOCOM personuppgifter som exempelvis användarens namn, tilltal, e-postadress, kontaktuppgifter, tilldelning till ett användarföretag och angivna språkkunskaper, inmatningar, meddelanden samt information som användaren själv gör tillgängliga för tredje part i sin profil i eller användning av marknadsplatsen. Dessa data används av TIMOCOM för följande syften:
- Tillhandahållande och upprätthållande av avtalad tjänst
- Genomförande av transaktioner orsakade av användaren 
- Kontroll av användarens identitet
- Säkerställande att dessa tjänstevillkor följs
- Uppfyllande av lagstadgade förpliktelser eller ålägganden från myndighet eller domstol.
Lagringstiden för dessa uppgifter beror på avtalets löptid och syfte, såvida det inte föreligger övervägande intressen från den bearbetande instansen eller lagstadgad lagringsplikt.

(2) Användaren förklarar sig därmed vara införstådd med att TIMOCOM bearbetar användarens affärsinformation i ändamål att ingå respektive avsluta avtal samt inhämtar affärsupplysande uppgifter om användaren från kända kreditupplysningsregister.

(3) Användaren är införstådd med att TIMOCOM kan bearbeta och överföra användarens personuppgifter för att fullgöra licensavtal eller användarspecifika serviceavtal med dotter- och partnerföretag. Dessa kan komma att ändras och är för närvarande följande:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., CPI City Center, Špitálské nám. 3517/1a, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Dessa företag behandlar användarens uppgifter uteslutande på uppdrag av TIMOCOM och enligt deras instruktioner och har gentemot TIMOCOM förbundit sig att följa gällande informationsskyddsbestämmelser. Användarens personuppgifter kan dessutom överlämnas till tredje part om så krävs enligt lagar och bestämmelser, efter åläggande från myndighet eller domstol samt för att förhindra eller bekämpa brottsliga handlingar eller brott mot dessa licensbestämmelser. Uppgifter som inte kan spåras till någon person, till exempel anonymiserade uppgifter eller uppgifter som behövs för att tredje part ska kunna uppfylla avtalsförpliktelserna, kan bearbetas och vidarebefordras till tredje part av TIMOCOM.

TIMOCOM ska genom tekniska skyddsåtgärder och lämpliga avtalsbestämmelser med varje användare se till att uppgifter på marknadsplatsen inte används för andra ändamål än de som anges i detta avtal eller vidarebefordras till tredje part. Med aktuell teknik går det för närvarande inte att helt säkerställa att en användare trots det vidarebefordrar uppgifter till tredje part i strid mot avtalet. Användaren känner till denna omständighet och kommer att informera TIMOCOM omedelbart om en sådan incident inträffar.

(4) Användaren har gentemot TIMOCOM rätt att när som helst begära fullständig upplysning om sina lagrade personliga data samt att när som helst begära korrigering, borttagning, begränsning av behandlingen eller att överklaga behandlingen samt rätt till dataportabilitet, såvida respektive dataskyddsrättsliga villkor föreligger. Användare kan när som helst skicka frågor om sina rättigheter, en anhållan om återkallande eller om begränsning av bearbetningen av personuppgifter till:

TIMOCOM GmbH
Dataskyddsansvarig
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-post: datenschutz(at)timocom.com

Återkallandet eller begränsningen av godkännandet påverkar inte avtalets innehåll eller betalningsplikten. Användaren är medveten om att TIMOCOM som en följd av att godkännandet återkallats eller begränsats eventuellt inte längre kan möjliggöra användningen av marknadsplatsen.

Samtidigt har användaren rätt att lämna in klagomål hos den tillsynsmyndighet som ansvarar för TIMOCOM. Det är i Tyskland den sk. Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Användaren är ansvarig för att marknadsplatsen används enligt lagar och regler för informationsskydd. Användaren förbinder sig att följa alla relevanta lagar och bestämmelser avseende dataskydd enligt gällande rätt i samband med bearbetning av uppgifter med hjälp av marknadsplatsen. Användaren friskriver TIMOCOM från alla anspråk som användaren kan ställa på grund av eller i samband med att denne inte följer dataskyddslagar eller andra avtalsmässiga och rättsliga bestämmelser.

(6) Användaren informerar alla personer som berörs av användningen av marknadsplatsen innan de börjar använda systemet om att man gett sitt godkännande till att TIMOCOM använder informationen, hur man bearbetar den, syftet och tidslängden, vilka företag som deltar i informationsbearbetningen samt möjligheten att avsluta informationsöverföringen. Om man enligt tillämplig lag måste inhämta ett godkännande från de personer som använder marknadsplatsen ska användaren säkerställa att alla erforderliga godkännanden eller eventuella alternativ (t.ex. överenskommelser) enligt vid tiden tillämpliga lagar föreligger skriftligt. Användaren ska spara dessa intyg under två år efter att avtalet löpt ut och överlämna originalet till TIMOCOM på begäran.

(7) Med hänvisning till § 31 i Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vill TIMOCOM göra uppmärksam på att uppgifter angående avtalsvidrig hantering av förfallna fordringar till följd av avtalsförhållandet med SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland härmed översänds, i den omfattning att avtalsförhållandet kan sägas upp utan tidsfrist till följd av betalningssvårigheter och att den tjänst som fordran avser trots passerat förfallodatum inte har justerats inom utsatt betalningstid. Mer information om SCHUFA finns på www.meineSCHUFA.de.

§1 Prestation


1. TIMOCOM GmbH kommer endast att fungera som stöd för uppdragsgivaren vid indrivning av dennes fakturabelopp. TIMOCOM kommer efter pliktenlig egen bedömning att uppmana gäldenären att inkomma med svar respektive betala den utestående fordran.

2. TIMOCOM övertar inget ansvar för utgången av denna intervention.

3. Betalningar, kreditnotor eller avräkningar från gäldenärens sida efter genomförd intervention gäller som framgångsrik intervention, om uppdragsgivaren inte inom 2 veckor efter aviserad betalningsfrist framställer för TIMOCOM att ingen betalning av fordran har ägt rum. Uppdragsgivaren är skyldig att inom 3 dagar informera TIMOCOM om inkomna betalningar, kreditnotor eller kvittningar avseende ovan nämnda fordran.

4. Det åligger alltid uppdragsgivaren att vidta ytterligare åtgärder för indrivning av fordran.

§ 2 Ersättning


1. Parterna enas om en administrationssavgift på 25,00 €. Om uppdraget lyckas tar TIMOCOM ut en framgångspremie från uppdragsgivaren, där administrationsavgiften är inkluderad. I enlighet med de lagstadgade bestämmelserna i RVG (Layer's Compensation Act) baseras respektive framgångsarvode på den information som lämnas i TIMOCOMs internationella inkassotjänst avseende valutor och fordringsbelopp.

2. Om bearbetningen av ett uppdrag avslutas utan framgång eller av skäl som ligger utanför TIMOCOMs kontroll, förbehåller sig TIMOCOM rätten till den överenskomna ersättningen för tjänster som tillhandahållits fram till denna punkt.

3. TIMOCOM förbehåller sig rätten att driva in fakturabeloppet tillsammans med andra fakturor, såvida det redan finns en indrivningsfullmakt från uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren ger i det avseendet TIMOCOM fullmakt att driva in det obestridda fakturabeloppet från angivet affärskonto.

§ 3 Inledning och avslutande


1. Uppdragsgivaren är bunden till sin begäran i 3 arbetsdagar. Avtalet ingås genom att TIMOCOM godkänner uppdraget. Godkännandet måste inte ske på särskilt sätt, utan kan vara underförstått. Avtalet gäller från TIMOCOMs sida som godkänt när TIMOCOM inom denna tid påbörjar prövningen av de faktiska omständigheterna för fordran eller bevisligen redan har intervenerat hos gäldenären.

2. Uppdragsgivaren kan säga upp uppdraget med en uppsägningstid på 2 veckor. Vid redan genomförd intervention hos gäldenären är uppdragsgivaren även skyldig att informera om betalning som eventuellt skett inom uppdraget och TIMOCOM kan fortsatt göra anspråk på avtalad ersättning.

3. Rätten till extraordinär uppsägning vid tungt vägande pliktförsummelse kvarstår för båda parter.

4. Om uppdragsgivaren skulle förlora eller säga upp sin status som kund hos TIMOCOM i samband med ett interventionsuppdrag har uppdragsgivaren och TIMOCOM rätten att omedelbart häva avtalet.

5. Om det under genomförande av interventionen skulle visa sig att fordran sannolikt är oindrivbar avslutas interventionen och detta meddelas uppdragsgivaren. Fordran anses särskilt vara oindrivbar när den av fordringsägaren bestrids hos tredje part, överlåtes, är anhängig i rätten, rättsligt verkställbar eller belastad med tredje parts rättigheter eller om gäldenären är insolvent. Avtalet gäller då som upplöst för framtiden.

6. Uppdragsgivaren är förpliktigad att stödja TIMOCOM med lämplig information. Om TIMOCOM trots uppmaning inte erhåller nödvändig information för bearbetning av uppdraget inom 14 dagar så har TIMOCOM rätt att avsluta uppdraget och fakturera grundavgiften respektive det dittills uppkomna prestationsarvodet.

§ 4 Ansvar


1. TIMOCOMs ansvar för skador hos uppdragsgivaren i samband med övertagande eller fullgörande av avtalet begränsas till följande fall:
a) Uppsåtligt eller grovt vårdslöst vållande av TIMOCOM eller dennes ombud
b) Förskyllande underlåtelse av TIMOCOM eller dennes ombud att uppfylla väsentliga avtalsförpliktelser som sätter avtalets fullgörande på spel
c) TIMOCOMs ansvar för bedrägligt handlande eller uppfyllelse av garanti
d) TIMOCOMs ansvar enligt gällande lagstiftning, exempelvis lagen om produktansvar eller
e) ansvar för straffbar skada på liv, person eller hälsa
orsakad av TIMOCOM eller dennes ombud.

2. Om användaren är företagare begränsas TIMOCOMs ansvar till avtalstypiska skador som kunde förutses när avtalet ingicks på följande sätt:
a) i de fall som anges i punkt 1 a) vid grov vårdslöshet av ombud,
b) i de fall som anges i punkt 1 b) vid enkel vårdslöshet.

3. Uppdragsgivaren ansvarar därför för att det utestående beloppet förfallit till betalning och inte har bestridits samt att TIMOCOM erhåller alla nödvändiga underlag samt nödvändig information. Vi vill påpeka att uppdragsgivaren endast har rätt att begära ersättning för interventionskostnader från gäldenären om denne befinner sig i dröjsmål och är förpliktigad att ersätta detta enligt gällande rättsordning. Avseende dessa kostnader ska uppdragsgivaren vända sig direkt till gäldenären.

4. TIMOCOM förbehåller sig rätten att efter avslutat ärende förstöra alla underlag som inte måste bevaras enligt lag.

§ 5 Övrigt


1. Ytterligare tillägg till avtalet ska göras skriftligt.

2. Såvida uppdragsgivaren inte är konsument gäller Düsseldorf som ort för jurisdiktion samt utförandet. Tysk lag gäller.

3. Om en bestämmelse inom detta avtal är eller blir verkningslös så berörs härav inte giltigheten för alla övriga bestämmelser eller överenskommelser. Parterna är förpliktigade att istället för de overksamma bestämmelserna komma fram till en överenskommelse som står närmast syftet med den overksamma bestämmelsen.

Monter: 01.01.2024

Till toppen av sidan