Er enkla lösning för obetalda fakturor

När förfallodatum för en faktura passerats kan TIMOCOMS inkassotjänst backa upp och hjälpa er att kräva in pengarna.

I egenskap av neutral förmedlare är vår rådgivning individuell för varje uppdrag och leder i ett stort antal fall till att utestående fordringar betalas in. Advokat Alexander Oebel och hans team har en framgångskvot på 87 %.

Över hela Europa förmedlar vi vår inkassotjänst på 27 språk. När er samarbetspartner är sen med en betalning kan ni lita på kompetent och tillförlitlig hjälp från inkassoteamet. Våra kunders ärenden hanteras snabbt, till förmånligt pris och utan att dras till domstol så att ett dröjsmål inte blir en tvist. Hederlighet och förståelse gör att era affärsrelationer kan bibehållas. Inkasso International är en ärlig och konsekvent partner för er vid fordringshanteringen.

>87%

Framgångskvot 2021


Detta erbjuder TIMOCOMs tjänst Inkasso international

 • Ge oss uppdraget enkelt och bekvämt online
 • Verksamma sedan 2003 med officiellt myndighetstillstånd
 • Kompetent rådgivning och stöd vid indrivning av er fordran
 • Verksam på 27 språk i hela Europa
 • Snabb och diplomatisk lösning i fordringshanteringen
 • Framgångsrik i över 87% av alla fall

Vi erbjuder er en avgiftskalkylator för full kostnadstransparens. Utöver grundpriset på 20 euro följer övriga avgifter fordringens storlek. Dessa följer tyska lagstadgade ramar för avgifter. Beräkna den resultatbaserade avgiften med några få steg innan du skickar iväg uppdraget.

Frågor och svar kring tjänsten Inkasso International

Ladda ner uppdragsformuläret här och skicka det ifyllt per e-post till oss på inkasso@timocom.com oller per fax till +49 211 88 26 58 00 . Vi tar sedan kontakt med er, eller så ringer ni oss direkt på +49 211 88 26 68 00 .

Ja, inkassotjänsten står endast till förfogande för TIMOCOMs befintliga kunder. Om ni ännu inte ingått något avtal, kan ni registrera er här.

Nej. Vårt team hjälper er även gärna med utestående fordringar som inte uppstått via vårt Smart Logistics System. Skicka ert inkassofall till oss.

Under 2020 var vi framgångsrika i över 86 % av fallen.

Vi tar ut en administrationsavgift på 20,00 €. Endast i de fall där vi lyckas kräva in den utestående fordran tar vi ut ytterligare en premie för vårt inkassoarbete som beror på hur hög fordran är. Denna resultatbaserade premie följer den lagstadgade tyska arvodesramen och kan räknas ut på förhand i vår avgiftskalkylator. Här kan ni beräkna avgiften för er fordran vid framgångsrik indrivning.

Principiellt gäller de lagstadgade principerna avseende skada till följd av sena betalningar enligt EU-direktiv 2011/7/EU. De ska leda till att obetalda fakturor betalas snabbare. Sedan detta direktiv trädde i kraft i EU-länderna gäller nya rättigheter och skyldigheter vid sena betalningar. För fordringsägare och gäldenärer innebär det följande:

Fakturor till företagare förfaller automatiskt efter 30 dagar. Betalningsfrister på mer än 60 dagar är endast tillåtna i undantagsfall. Om betalningen ändå skulle bli sen kan fordringsägaren kräva in bestämda kostnader för att driva in fordran från gäldenären, t.ex. dröjsmålsränta.
I indrivningskostnaderna kan egna påminnelsekostnader som uppstått på grund av den sena betalningen ingå samt även kostnader för inkasso, en advokat eller påminnelser. För fordringsägare innebär detta att de kan låta gäldenären ersätta dem för inkassokostnaderna. Till de ersättningbara kostnaderna räknas även den avgift som uppkommer när indrivning av den utestående fordran lyckas. Det innebär att fordringsägaren kan begära av gäldenären att samtliga inkassokostnader, grundavgiften inklusive den resultatbaserade premien, ska ersättas när betalningen är försenad och gäldenären är skyldig att betala denna.

Det är viktigt att notera att dessa regler endast gäller för fakturor

 • som gäller en avtalad prestation, alltså inte för till exempel skador eller dubbla betalningar,
 • att försenad betalning kan bevisas och
 • att gäldenären är bosatt inom EU.

En påminnelse eller jämförbart betalningskrav från fordringsägaren krävs inte längre, men kan utfärdas på frivillig basis och är fortfarande mycket meningsfull och tillrådlig för att undvika att ärendet leder till inkasso.

Vårt inkassoteam arbetar åt dig i hela Europa och vår tjänst erbjuds på följande språk:

 • Bulgariska (BG)
 • Danska (DA)
 • Tyska (DE)
 • Engelska (EN)
 • Finska (FI)
 • Franska (FR)
 • Grekiska (EL)
 • Italienska (IT)
 • Kroatiska (HR)
 • Lettiska (LV)
 • Litauiska (LT)
 • Makedonska (MK)
 • Nederländska (NL)
 • Norska (NO)
 • Polska (PL)
 • Portugisiska (PT)
 • Rumänska (RO)
 • Ryska (RU)
 • Svenska (SV)
 • Serbiska (SR)
 • Slovakiska (SK)
 • Slovenska (SL)
 • Spanska (ES)
 • Tjeckiska (CS)
 • Turkiska (TR)
 • Ukrainska (UA)
 • Ungerska (HU)

Ja, vårt inkassoteam arbetar internationellt, framför allt i Europa, på ert modersmål. Inkassofall i utlandet är inget problem för oss.

Vid konkurs ställs den betalningsskyldiges förmögenhet i regel under konkursdomstolens eller en extern konkursförvaltares förvaltning. Dessa förvaltar fordringarna och fördelar återstående tillgångar. På så sätt säkerställer man att inte bara de fordringsägare som är närmare den betalningsskyldige premieras, utan att alla blir så likvärdigt behandlade som möjligt.

Varje stat har ett särskilt förfarande där man som fordringsägare anmäler sin fordran. Vi rekommenderar att man omedelbart anmäler sin fordran till konkursförvaltaren för att beaktas som fordringsägare i rättsfallet och inte riskerar att minska det kvarvarande beloppet ytterligare genom rättegångskostnader.

Det är vårt mål att stötta fordringsägarna med att driva igenom sina rättmätiga fordringar. Vid flaskhalsar hos en betalningsskyldig kan man t.ex. komma överens om avbetalning så att frodringsägaren trots allt får sina pengar. Samtidigt säkerställer TIMOCOM för sina kunder i Smart Logistics System att det inte uppkommer fler skulder.

Om en användare vägrar betala utan att ange särskilda skäl så strider detta mot TIMOCOMs kvalitetskriterier. Då får man inte lov att finnas kvar i nätverket med kontrollerade kunder.

Ladda ner vårt inkassoformulär som PDF.

Till toppen av sidan