skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V

ADR

ADR (farligt gods)

ADR är ett Europa-gemensamt avtal med regelverk för transport av farligt gods. Det innehåller föreskrifter för vägtransport avseende förpackning, lastsäkring och märkning av farligt gods.

Begreppet:

ADR är en förkortning för "Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route", i översättning "Europeiskt regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg". Det internationella begreppet ADR är så vida spritt i transportbranschen att nästan alla i alla länder förstår det.

Historia

Regelverket fastställdes i Geneve 1957, men trädde inte i kraft förrän i slutet av januari 1968. Det anpassas vartannat år till de senaste tekniska och juridiska rönen. Alla EU-länder är idag medlemmar och ADR har rättslig kraft genom en EU-förordning. Dessutom har samtliga övriga europeiska stater anslutit sig till överenskommelsen samt Marocko, Tunisien och några centralasiatiska stater som tidigare tillhörde Sovjetunionen. Totalt har ADR-avtalet nu 48 medlemsstater (6/2017).

Föreskrifterna

Varje förare som transporterar farligt gods måste ha ett förarintyg för farligt gods. Den officiella beteckningen är "ADR-intyg". Det är giltigt i fem år och går sedan automatiskt ut om det inte förlängs innan dess. För att förnya måste föraren genomgå en repetitionskurs.

Varje företag som regelbundet transporterar farligt gods behöver minst ett ombud för farligt gods. Denna person ansvarar för att bestämmelserna och villkoren för farligt gods följs.

Varje lastbil som transporterar farligt gods måste ha särskild utrustning. Dit hör de upp- och nedfällbara oranga varningsskyltarna, hjälm och skyddsglasögon samt brandsläckare.

Till toppen av sidan