10.10.2023

Hållbarhet i transportföretag? Inga problem!

bilden-visar-en-lastbilsformad-sjoe-i-vilken-en-laett-molnig-himmel-speglas-omgiven-av-taet-groen-skog-

Det har gått drygt ett halvår sedan leveranskedjelagen trädde i kraft. Sedan dess har den förpliktigat företag med fler än 3 000 anställda att vara mer hållbara och transparenta. Om detta har EU följande att säga: ”En lag om företagsansvar måste säkerställa att framtiden tillhör de företag som behandlar människor och miljö på ett hållbart sätt, inte de som har gjort en affärsmodell av exploatering av och skador på miljön”.

Men det är inte bara leveranskedjelagen som driver transportföretag till att bli mer hållbara. Även kunderna kräver mer och mer engagemang på detta område. Som transportföretag är det därför dags att se dessa omvälvningar som en möjlighet och anpassa ditt företag så snabbt som möjligt. Vi visar dig bakgrunderna samt såväl små som stora justeringar som hjälper dig att ställa om ditt logistikföretag för framtiden.

 

Tid för förändring

Under decennier låg fokus vid hantering av leveranskedjan på effektivitetsökning. Vårt mål med detta: Kostnadsbesparing Pandemin, kriget i Ukraina, och andra händelser som inte kunde förutses, har under de senaste åren visat på de internationella leveranskedjornas sårbarhet. Följaktligen försökte många att lappa hålen i sina leveranskedjor. För hållbarhet och långfristig strategiändring fanns det inte mycket utrymme och kraft, särskilt i mindre företag. Sedan den 1 januari 2023 måste ett företags hantering av leveranskedjan inte bara minimera risker och vara beredd på störningar, utan samtidigt uppfylla kraven på hållbarhet.

 

Tänk stort om hållbarhet

Även om många företag redan har satt upp hållbarhetsmål är det väldigt få som faktiskt gör något med dem. Skälen till detta skiljer sig åt. Ofta saknas tillförlitliga, men elementära data om deras fordons utsläpp eller utnyttjandegrad. Ofta går det inte heller att förena en önskan eller förpliktelse om hållbarhet med en lönsam företagsstrategi. Hållbarhetskraven blir därför ofta tillägg till befintliga system istället för att integreras i hela företaget. Det eftersträvas fortfarande alltför ofta kortsiktiga förändringar, också för att det saknas ansvarsfulla personer, affärspartners, resurser och kunskap för en hållbar framtid.

 

Tips för en snabb förminskning av CO2-avtrycket

Ofta verkar det komplicerat att integrera hållbarhet i befintliga system. Men ofta räcker det inte att bara göra små anpassningar. På så vis hjälper minimeringen av tomkörningar dig inte bara att optimera utnyttjandegraden, utan också att reducera CO2-avtrycket.

Det första steget mot hållbarhet är en grundlig analys av utgångssituationen. Detta bidrar till att definiera lämpliga hållbarhetsstrategier med specifika mål. Genom vår partner Big-Mile kan TIMOCOM-kunder direkt och okomplicerat gå in i djupare analys av sin CO2-data för att kunna härleda konkreta optimeringar. Lägg till live-tracking av försändelser och fler tjänster och tillämpningar från TIMOCOM, så kan företag bli mer hållbara utan stora investeringskostnader.

 

De snabbaste och effektivaste metoderna för CO2-reduktion

1. Effektiv ruttplanering:

Den väsentligaste komponenten för en hållbar logistik är minskad bränsleförbrukning. Användningen av fossila bränslen för transporter är den främsta källan till förorenande utsläpp och ses därför som ett viktigt område för att göra logistiken hållbar. Samtidigt öppnar förbättrad bränsleeffektivitet stora möjligheter att göra godstransporten effektivare och billigare. Med optimerad ruttplanering kan transportföretag med lite arbete minimera rutterna och avsevärt minska bränsleförbrukningen. Användningen av GPS- och telematiksystem säkerställer också högre effektivitet och lägre kostnader.

2. Lastningsoptimering:

Ett effektivt utnyttjande av lastningsutrymmet kan reducera behovet av extratransporter. Tomkörningar är inte bara extremt dyra. Ur ett hållbarhetsperspektiv är de en katastrof. Med hjälp av samlast eller transport för returkörningen efter ett uppdrag, blir fordonsparken automatiskt mer hållbar.

3. Användning av telematik- och dataanalysteknologier:

Användningen av telematiksystem och dataanalysteknologier möjliggör en exakt övervakning av fordonsdriften och alla logistikprocesser. Detta möjliggör effektivt resursutnyttjande och en kontinuerlig förbättring av hållbarhetsresultaten.

4. Samarbete med leverantörer och kunder:

Ett nära samarbete med leverantörer och kunder kan bidra till att utveckla mer hållbara transportlösningar gemensamt. Hållbarhet berör oss alla och bör därför leda till samverkan istället för individuella lösningar. Mer närliggande och CO2-optimerade lager, eller kombinerande av uppdrag för bättre utnyttjande av lastbilar, är något som kan utvecklas i samarbetet.

 

Optimeringar på medellång sikt för mer hållbarhet

1. Miljövänliga fordon:

Att byta ut äldre lastbilar mot mer miljövänliga modeller, som el- eller hybridfordon kan minska CO2-utsläppen avsevärt. Men även nyare förbrännings- och dieselmotorer är klimatvänligare än äldre. 

2. Användning av förnybar energi:

Användning av förnybar energi för att driva logistikcenter och lager, men också kontors- och butikslokaler, kan minska hela företagets CO2-avtryck. Detta kan uppnås genom solenergi, vindenergi eller andra förnybara energikällor.

3. Kurser och medvetenhet om hållbarhet:

Transportföretag bör göra sina anställda uppmärksamma på temat och dess nödvändighet, för att skapa medvetenhet om hållbarhet. Detta kan leda till mer ansvarsfull hantering av resurser och en mer hållbar företagskultur.

 

Bara början

Det finns några enkla strategier som kan leda till markanta förbättringar. Till exempel kan så lite som en adekvat utbildning av förare leda till en effektivare bränsleanvändning. Det är också viktigt att undvika onödigt långa transportvägar och minimera den tillryggalagda sträckan. Moderna planeringsprogram och välutbildade transportledare bidrar redan idag till att undvika onödiga rutter. Men förutom den direkta besparingspotentialen när det gäller CO2-resultatet möjliggör intelligent sammankoppling av alla logistiksystem ytterligare effektivitetsökningar inom detta område. På lång sikt blir temat elektromobilitet en väsentlig aspekt av framtidens hållbarhetsstrategi. Men detta kräver förutom stora investeringar också samarbete från alla sektorer av ekonomin, samt politik och samhälle, till exempel för att optimera infrastrukturen och möjliggöra hållbarhet även för företag och verksamheter med mindre omsättning.

Håll ett öga på marknaden och dess utveckling för att kunna reagera flexibelt på förändringarna och fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Samtidigt bör du förbereda dig för framtiden och arbeta med effektiviteten och utnyttjandegraden i dina fordonsparker. IT-lösningar, som TIMOCOM:s marknadsplats, kan hjälpa dig med det. Låt dig dessutom inspireras av konkurrenter som Spedition Timotrans och upptäck hur hållbara koncept kan integreras i vardagen med framgång.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan