23.11.2023

Trots en stark september: Transportbehovet förblir under föregående års nivå – men närmar sig 2019

TIMOCOM Transportbarometer för tredje kvartalet 2023

Q3 Frachtanteil Transportbarometer

Förhållandet mellan frakt och lastrum är åter vid nivån för 2019, men ligger fortfarande tydligt under värdena för föregående år. 

Totalt låg fraktutbudet under tredje kvartalet 2023 21 % under värdet för föregående år. Förhållandet mellan frakt och lastrum närmar sig värdena före corona 2019. Det ökade transportbehovet i september ledde till en ökning av det genomsnittliga transportpriset. 

Transportbarometern visade under corona-åren ovanligt höga och låga nivåer. Detta år ligger värden åter på samma nivå som 2019. Trots en lätt återhämtning jämfört med tidigare kvartal sviktar transportmarknaden fortfarande. 

Efter att fraktutbudet i Europa under årets första två kvartal låg betydligt under värdena för föregående år (Q1 -51 %; Q2 -46,3 %) så minskade avståndet under tredje kvartalet, men var ändå 21 %. September var under detta kvartal den månad med flest frakterbjudanden, men den låg ändå 13 % under september 2022. Antalet erbjudanden inom Tyskland var under tredje kvartalet till och med 32 % färre än samma kvartal föregående år.

Efterfrågan på transportkapacitet ökade igen som väntat efter sommaruppehållet. I september märkte man åter av ett betydligt större transportbehov på TIMOCOMs marknadsplats : Denna månad genererades i hela Europa 46 % fler frakterbjudanden än i augusti. I Tyskland var det 57 % fler erbjudanden. Förhållandet mellan frakt och lastrum låg i Europa i juli på 64 till 36, i augusti på 57 till 43, och i september var förhållandet åter mer ojämnt på 69 till 31.

Frachtangebote EU Q3 2023

Förändringen för frakterbjudanden i Europa under tredje kvartalet 2023. 

Ekonomisk utveckling sänker efterfrågan på transportmarknaden

Trots tillbakagående inflation fortsätter den sviktande konjunkturen att tynga transportbranschen. En orsak är exempelvis den uppenbara svackan inom byggsektorn som har en negativ inverkan på uppdragsläget för transportörerna. Men även den minskande konsumtionen och uteblivna investeringar inom många områden är troliga orsaker till att man inte kunnat nå upp till föregående års värden – både privat, som konsumentförtroendeindex från GfK visar, och inom näringslivet. Detta bekräftar affärsklimatindex från Ifo, vilket sjunkit från 87,4 till 85,7 under de senaste tre månaderna, även om förväntningarna förbättrades något hos de tillfrågade under september. 

Detaljhandeln lider av denna utveckling. Därmed minskade omsättningen i augusti 2023 jämfört med föregående månad med 1,2 % enligt den tyska statistiska centralbyrån. Jämfört med föregående år till och med med 2,3 %. Enligt konsumentprisindex steg priserna för livsmedel över genomsnittet med 9,0 % och höll tillsammans med energipriserna uppe inflationshastigheten. 

"På grund av den ekonomiska utvecklingen uppvisades en totalt lägre efterfrågan på lastrum i Europa jämfört med 2022, även om man kunde se en lätt ökning av antalet frakterbjudanden under förra månaden", säger Gunnar Gburek, Head of Business Affairs på TIMOCOM. "Transportmarknaden i Tyskland är återhållsam och återspeglar den totala ekonomiska utvecklingen. Orsaker är framför allt den svaga efterfrågan från utlandet och den inhemska konjunkturen." Man bör inte utgå från att det kommer att bli en tydlig ökning i transportefterfrågan i år, tillägger Gunnar Gburek. "När transportmarknaden fortsätter utvecklas på nivån för 2019 kommer efterfrågan på lastrum åter att minska under fjärde kvartalet 2023. Detta är realistiskt sett till konjunkturläget i Europa och särskilt även i Tyskland.“

Frachtangebote DE Q3 2023

Förändringen av frakterbjudanden i Tyskland under tredje kvartalet 2023. 

Genomsnittligt fraktpris når högsta nivån hittills i år

Efter det ökade antalet frakterbjudanden har genomsnittspriset per kilometer stigit med 6,5 % i september jämfört med föregående månad. Totalt ligger detta värde till och med 21,3 % över årets lägst punkt i februari. Trots denna ökning under året ligger dock alla priser fortfarande betydligt under de högsta värdena under 2022, då efterfrågan var betydligt högre. 

Fler frakterbjudanden från och till Sverige

Anmärkningsvärda förändringar för frakterbjudanden kunde man bland annat även se för relationen mellan Tyskland och Sverige. Framför allt erbjudanden från Tyskland till Sverige ökade med 70 % jämfört med samma kvartal föregående år. Från Sverige till Tyskland var det 38 % fler frakterbjudanden. Till Sveriges exportvaror räknas utöver fordon även träprodukter och farmaceutiska produkter samt järn och stål. När det gäller varutransport är Tyskland Sveriges främsta handelspartner. Vid export står Tyskland efter Norge på andra plats enligt uppgifter från Tysk-Svenska Handelskammaren. Både importer och exporter ska dessutom ha överstigit nivån för handelssiffrorna före corona. Från Tyskland importeras framför allt maskiner och läkemedel. 

Lägre efterfrågan på transporter till Schweiz

För åtskilliga rutter till Schweiz har efterfrågan på transportkapacitet minskat under tredje kvartalet, trots begränsningen av järnvägstrafiken genom Gotthard-tunneln som skulle ge en förväntad ökning av väggodstrafiken. För relationen från Österrike till Schweiz noterades 55 % färre frakterbjudanden, och från Frankrike till Schweiz noterades 51 % färre frakter än föregående kvartal. Från Tyskland till Schweiz fanns det 42 % färre erbjudanden än föregående år och från Italien 29 % färre fraktofferter. På grund av en förväntad avspärrad järnvägsförbindelse under ytterligare många månader är en ökning av väggodstrafiken att vänta under fjärde kvartalet.

Även frakterbjudandena från Belgien och Nederländerna till Tyskland minskade (BE-DE -52 %; NL-DE -25 %). En orsak är de minskade transporterna från hamnarna vidare inåt i landet. Container-omsättningen i ZARA-hamnarna fortsätter minska sedan årets början. 

Frachtangebote Relationen Q3 2023

Förändringar i frakterbjudanden för europeiska relationer i jämförelse. 

Om TIMOCOMs transportbarometer

Med transportbarometern analyserar FreightTech-företaget TIMOCOM sedan 2009 utvecklingen för transportutbud och -efterfrågan i fraktbörsen som finns integrerad i marknadsplatsen. Över 154 000 användare genererar dagligen upp till 1 miljon internationella frakt- och lastrumserbjudanden.

Ladda ner pressmeddelande

Till toppen av sidan