07.02.2023
Transport Barometer Q4 2022 - Freight offers Europe

Totalt 12 procent fler frakterbjudanden i hela Europa jämfört med föregående år. Kraftig tillbakagång av transportbehov i ett varierande tempo.

Grafik: Jämförelse mellan frakterbjudanden i Europa 2022 och 2021. © TIMOCOM


Erkrath, Tyskland, 11.01.2023 – TIMOCOMs transportbarometer uppvisar en kraftig tillbakagång vad gäller frakterbjudanden under fjärde kvartalet 2022 och därmed en negativ tendens inom efterfrågan på lastrum. I hela Europa minskade antalet inlagda erbjudanden i TIMOCOMs fraktbörs med 36 procent jämfört med tredje kvartalet. Det fjärde kvartalet utgör därför en vändpunkt på den europeiska transportmarknaden efter att det första halvåret präglades av stora fraktöverskott. I Tyskland ser man en liknande utveckling. Här var det till och med 39 procent färre frakterbjudanden än under föregående kvartal. Medan frakterbjudandena började stagnera i Tyskland redan i juni så blev detta synligt först i september när det gäller det europeiska genomsnittet.


Transportkapaciteten säkrad tidigt

Den kraftigaste tillbakagången såg man i december. I Tyskland minskade de tillgängliga erbjudandena med 55 procent jämfört med föregående år. I hela Europa var det 48 procent färre fraktofferter jämfört med december 2021. Totalt lades det dock i hela Europa in 12 procent fler frakterbjudanden 2022 på TIMOCOMs Marknadsplats än under 2021. I Tyskland var det bara 2,5 procent fler frakterbjudanden under 2022 än under föregående år.

Varierande nivåer vid tillbakagången för frakterbjudanden

En säsongstopp med efterföljande nedgång i antalet frakterbjudanden är inget ovanligt. Men vad är orsaken till de varierande nivåerna för förändringarna vid årets slut?

”Årets utveckling i väggodstrafiken präglas av förarbrist och kapacitets- samt leveransflaskhalsar. Dessutom tillkom den kraftigt tilltagande inflationen och den hotande lågkonjunkturen. Detta har lett till att många uppdragsgivare har fått tänka om”, säger Gunnar Gburek, Head of Business Affairs hos TIMOCOM.

Många företag har redan på förhand tänkt över transportkapaciteten och säkrat denna för perioder med hög efterfrågan. Det påverkade tempot för handeln inför julhelgen på vår marknadsplats som låg under nivån för föregående år. Dessutom låg juldagarna detta år på en helg, vilket skapade tillgänglig kapacitet under hela veckan före jul och ledde till en lägre efterfrågan. I november var en majoritet av de förutsebara transporterna redan tilldelade. Därför behövde man inte söka efter kortsiktiga transportörer för dessa”, menar Gunnar Gburek.

”Dessutom råder en tilltagande tendens att ingå långsiktiga avtal med leverantörer”, meddelar han vidare. ”Efterfrågan kommer tillsvidare att fortsätta avta även under första kvartalet 2023 och leda till en lättnad av transportpriserna. På lång sikt kommer priserna för väggodstransporter att hamna på en högre nivå än för 2021 på grund av vägtullar, dieselpriser och ökade personalkostnader.”


Färre transporter mellan Frankrike och Tyskland

De största tillbakagångarna såg man under fjärde kvartalet på transporter från Belgien (BE) till Tyskland (DE) samt från Frankrike (FR) till Tyskland och i omvänd riktning. Framför allt de senare är två länder som utgör en av varandras viktigaste handelspartners i Europa. Utrikeshandeln mellan Tyskland och Frankrike var dock stabil fram till oktober, trots energikris och inflation. Men i november minskade efterfrågan från utlandet enligt den tyska motsvarigheten till SCB. EU-länder beställde 10,3 procent och tredjeländer 6,8 procent färre varor i Tyskland. Efterfrågan inrikes sjönk med 1,1 procent.


Däremot steg frakterna från Spanien (ES) till Frankrike under fjärde kvartalet jämfört med föregående år. I oktober fanns det 15 procent och i november 22 procent fler frakterbjudanden på TIMOCOMs marknadsplats. I december 2022 uppgick fraktintäkterna för denna relation samma nivå som 2021.

This is an embedded image

Tabell: Jämförelse med föregående år för de största förändringarna avseende frakterbjudanden under fjärde kvartalet. © TIMOCOM


Frakterbjudanden stabila i Polen

Fraktmängden i det östeuropeiska landet ökade en aning trots den negativa trenden i hela Europa. Under det fjärde kvartalet fanns det i Polen 6 procent fler frakterbjudanden än under föregående år. Den totala fraktvolymen sjönk under det fjärde kvartalet endast med 7 procent jämfört med föregående kvartal – men låg kvar på en hög nivå jämfört med förändringarna i andra europeiska länder.

Utrikeshandeln i Östeuropa ökade. Exempelvis ökade frakterna markant från Polen till Rumänien under det fjärde kvartalet jämfört med föregående år. I oktober fanns det 89 procent fler frakterbjudanden på TIMOCOMs marknadsplats. I november var det 7 procent fler än föregående år innan man även här såg en tydlig tillbakagång på 42 procent för erbjudanden i december.


Bara ett litet plus för lastrumserbjudanden jämfört med föregående år

Jämfört med samma kvartal föregående år fanns det 8 procent fler lastrumserbjudanden än under fjärde kvartalet 2021. Lastrumserbjudandena i TIMOCOMs fraktbörs fluktuerade under 2022, på grund av säsongsförändringar, endast lätt jämfört med frakterbjudandena. ”Trots en tillbakagång i frakterbjudanden förändrades lastrumsutbudet knappt jämfört med föregående år”, resonerar Gunnar Gburek om utvecklingen. Efter ett plus på 16 procent under första kvartalet minskade antalet inlagda lastrumserbjudanden under andra kvartalet med 8 procent jämfört med första kvartalet. Under tredje kvartalet var det 2 procent fler fordon, under fjärde kvartalet var det tillgängliga lastrumsutbudet i genomsnitt procentuellt oförändrat jämfört med föregående kvartal. Endast i december minskade antalet lastbilar i fraktbörsen.

This is an embedded image

Förhållandet mellan frakt- och lastrumserbjudanden i årsjämförelse. © TIMOCOM


Förhållande mellan frakt och lastrum präglas åter av storhelgerna

Andelen frakter jämfört med lastrumsutbudet låg 2022 tydligt över undantagsåret 2020 och sjönk på grund av lågkonjunkturen vid slutet av året för första gången under värdet vid slutet av 2020. De första dagarna på det nya året bekräftar trenden från december 2022. ”Det blir spännande att se vad som händer under nästa högsäsong. Traditionellt ökar frakterbjudandena igen före påsk. Förmodligen kommer förhållandet mellan frakt- och lastrum att åter präglas av storhelgerna, så som det var före corona”, är Gunnar Gbureks prognos.

Enligt ifo-institutet ökade Tysklands exportförväntningar från 0,9 punkter i november till 1,6 punkter i december. Den vidare utvecklingen beror på den ekonomiska situationen i världen. Men experter vid den tyska industri- och handelskammaren förväntar sig 2023 en ytterligare tillbakagång avseende exporten, vilket rapporterades i Handelsblatt i december. Inte bara Tyskland handlar sedan slutet av 2022 mindre i utlandet. Fraktmängden i den inrikes trafiken skulle därmed kunna öka förhållandevis mer 2023 och på så sätt ytterligare tydliggöra förarbristen i landet.

Digitala verktyg och online-marknadsplatser kan här erbjuda logistiken stor hjälp med att planera bättre och att reagera långsiktigt och flexibelt vid förändringar på marknaden.

Mer information om TIMOCOMs Marknadsplats hittar du på www.timocom.se.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan