14.02.2024

Kampen mot klimatförändringarna inte möjlig utan hållbar logistik

Tree in a globe holding on a hand

Tree in a globe holding on a hand

Det ambitiösa målet att fram till 2050 inte längre orsaka några utsläpp undgår inte heller logistiken: Här kan du läsa hur du kan skapa en hållbar leveranskedja

Kampen mot klimatförändringarna inte möjlig utan hållbar logistik

Klimatförändringarna är redan märkbara för alla. Somrarna blir allt varmare, floder torkar ut och lika plötsliga som kraftiga väderlekar förstör varje år skördar och till och med hela liv som exempelvis floden i Eifel 2021 eller översvämningarna vid Adria i början av september eller i Bulgarien i år. I en sådan kontext är det absolut nödvändigt att lägga om kursen. Förändringen måste vara områdesövergripande och gäller även transport- och distributionssektorn. Just därför befattar sig många företag med hållbar logistik och tillägnar sig alternativa transportmöjligheter, alternativ drift, digitalisering av interna processer osv.

 

Vad är hållbar logistik?

Den 28 november 2019 startade EU ett ambitiöst projekt. Den europeiska gröna given. EU:s medlemsstater har förbundit sig att fram till 2050 inte längre producera några växthusgaser och att halvera utsläppen fram till 2030. Dekarboniseringsprocessen i Europa går även via en hållbar logistik. Hur ska det gå till?

Det nya Green Logistics omfattar förverkligandet av en hållbar leveranskedja. Det innebär att leveranskedjan utformas så att påverkan på miljön minimeras. Denna strategi antas nu av alla företag som följer en ESG-logistik. Denna förkortning står för Environmental (miljö), Social (socialt ansvar) och Governance (bolagsstyrning)

Teorin utvecklades på 1990-talet utifrån ”Triple-Bottom-Line”-konceptet, vilket även är känt som ”Människor, planet och profit”. De tre nämnda elementen är avgörande för bedömningen av hållbarheten hos ett företags investeringar. Idén bakom ESG-logiken är mycket enkel: Företag gör en god vinst när de kan skapa värden för inte bara sig självt, utan även för sina medarbetare, kunder, leverantörer och samhället i stort, inklusive miljön.

Hållbara logistikföretag har en konkurrensfördel. Användningen av återvinningsbara material och förnybar energi hjälper till att sänka material- och energikostnader. Det handlar dock inte bara om kostnadsbesparingar: Beslutet för ekologisk hållbarhet förbättrar även företagets och märkets image, framför allt nu när den gröna omvandlingen av logistiken fortfarande är i sin linda. Ligg i framkant med TIMOCOM – digitalisera och förenkla dina processer och undvik tomkörningar!

 

Hur åstadkommer man en hållbar leveranskedja?

Låt oss titta närmare på de olika åtgärder som behövs för utformandet av en hållbar leveranskedja. Grön logistik skapas inte utan vissa nödvändiga element:

  • användning av hållbara transportmedel

  • teknologin för optimering av logistikprocessen

  • användning av hållbara förpackningsmaterial och förpackningar

  • optimering av ”sista milen-logistik” ur ett grönt perspektiv

  • ekologiskt hållbar utformning av varulager.

 

Den gröna logistikens transportmedel

En av nyckelfaktorerna i en hållbar logistik är utan tvekan förnyelsen av fordonsflottor och transportstrategier. Enligt en uppskattning från ITF (International Transport Forum) orsakar de fordon som används inom godstrafiken varje år upp till 2,9 miljarder ton CO². I närmare detalj visar det sig att 62 % av dessa utsläpp kommer från vägtrafik, 27 % från sjöfartstrafik, 6 % från flygtrafik, 3 % från järnvägstrafik och slutligen 2 % från trafik på inre vattenvägar.

Utifrån dessa data kan man enkelt se att en ökad användning av järnvägstrafik skulle vara gynnsamt för en ekologisk hållbarhet. Endast 13 % av råvarorna transporteras idag på järnvägarna i Europa. Kort sammanfattat så måste lasterna fördelas jämnare mellan de olika transportsätten. I detta avseende har den gröna logistiken en fördel, nämligen intermodaliteten. Beslutet att använda intermodala transportformer (t.ex. kombinationer av väg och räls) bidrar inte bara till en minskning av utsläppen, utan även till avlastning av trafikleder i storstadsregioner.

Lastbilen är det mest använda transportmedlet. Den är flexibel och kan användas för att transportera varor/frakt direkt från produktionsort till slutkund. Lastbilstillverkarna startar nya experiment för att göra dem hållbara med hjälp av användning av el- eller vätedrivna motorer. Sedan några år talar man även om att bygga nya ekologiska motorvägar, vilka utmärker sig med ett nät av strömkablar som lastbilarna kan anslutas till när behov finns. Sverige är ett av de länder som går i täten för denna typ av experiment och man har redan framgångsrikt testat de första eHighway-sträckorna. Även i Tyskland finns det teststräckor.

Den stora frågan förblir dock om alla dessa innovationer kommer att klara nollvisionen fram till 2050.

 

Teknologi, hållbar infrastruktur och återvinning

När det gäller hållbar logistik handlar det inte bara om användning av miljövänliga transportmedel. Konceptet ekologisk hållbarhet används på alla aspekter av leveranskedjan, även i lagerlokaler. 

Företagen som flaggar med sin gröna filosofi renoverar även sina lagerlokaler för att ”certifiera” dem som ekologiskt hållbara. De nya lagerlokalerna byggs på höjden för att öka kapaciteten och använda hållbara byggmaterial. Vid denna utformning av infrastrukturer spelar teknologin en nyckelroll, eftersom den gör det möjligt att helt automatisera fabriker genom användning av intelligenta elektriska system som bara lyser upp använda områden, eller genom användning av robotlösningar för lager- och omlastningsprocesser.

Alla dessa innovationer leder till en minskning av energiförbrukningen som är avgörande för både företaget och miljön. Nya teknologiska tillämpningar påverkar även lastoptimeringen. På senare år har man utvecklat toppmodern programvara som gör det möjligt att rationalisera varor i lastbilar och containrar och därmed minska antalet använda fordon. Detta är även möjligt för dellaster samt returfrakter. På TIMOCOM:s marknadsplats hittar du det du söker!

Den gröna revolutionen inom logistiken handlar även om förpackningen. Genom användning av förpackningar som helt består av återvinningsbara material är det möjligt att minska miljöpåverkan och samtidigt aktivera en positiv dynamik inom kretsloppsekonomin. När en förpackning uppfyllt sin primära funktion kan den användas för tillverkning av nya föremål eller helt enkelt användas till att framställa energi.

TIMOCOM bidrar till en hållbar logistik genom att erbjuda tusentals användare, som varje dag använder fraktbörsen, bästa möjliga teknologi. Tack vare marknadsplatsens funktioner kan vi organisera dina försändelser bättre och undvika kostsamma och på intet sätt miljövändliga tomkörningar. Vi kan även optimera dina Rutter & Kostnader. Upptäck alla tjänster – med TIMOCOM blir logistiken smart!

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan