TIMOCOM 17.04.2024
6

Detta är logistiktrenderna för 2024

Trender inom logistik: 12 teser om transportmarknadens utveckling

Logistiktrender 2024 – 12 teser för branschen

Vilka trender och utvecklingsriktningar kommer varaktigt att sysselsätta transport- och logistikbranschen 2024? Experter, analyser och utbyte med samhälle och vetenskap visar tydligt: 

Speditörer, transportföretag samt handel- och industriföretag står inför stora utmaningar under de kommande åren. I 12 punkter ser Gunnar Gburek, Head of Business Affairs på TIMOCOM, betydande trender inom transportvärlden samt effekter på framtidens logistik i Tyskland och Europa. 

Prenumerera på våra logistiknyheter och få regelbundet intressanta artiklar om vägtransportbranschen direkt i din inkorg.

Transportpriserna ökar på grund av höjda vägavgifter 

På grund av de kraftigt höjda vägavgifterna i Tyskland och motsvarande planer i ytterligare länder kommer kostnaden för lastbilstransporter att överträffa de senaste årens nivå. Man bör räkna med ökade transportpriser på upp till 12 %. De höga kostnaderna kan inte helt tas ut mot slutanvändarna, utan delar av dem måste både transportleverantörer samt industri- och handelsföretagen bära. Det pågår en livlig diskussion om kostnaderna som uppstår för tomkörningar och vem som ska bära dem. 

Åkerier kommer inte undan ökande personal- och driftkostnader.

Ytterligare kostnader för drift av fastigheter och fordon samt de redan stigande kostnaderna för personalresurser och liknande kan transportföretagen bara i begränsad utsträckning få täckning för vid sidan av vägavgifterna. Åkerier och speditörer blir inte av med dem. Att få täckning för dem genom ännu effektivare kapacitetsutnyttjande för att på något sätt klara de redan låga marginalerna är svårt i det nuvarande konjunkturläget.

Andelen fordon med låga utsläpp kommer knappast att öka under 2024

Andelen fordon med låga utsläpp kommer knappast att öka under 2024, eftersom det nästan inte finns några fordon tillgängliga på marknaden och det råder stor tveksamhet bland åkerierna om vilken teknik som är rätt för deras verksamhet i framtiden. 2024 blir ett år då de flesta företag ligger lågt med investeringar i ny drivteknik och i stället avvaktar och observerar dem som tar första steget. LNG-erfarenheterna sitter fortfarande djupt i minnet. Transportföretag stöter dock allt oftare på uppdragsgivare som vill ha fordon med låga utsläpp för att minska vägavgifterna och koldioxidavtrycket. Detta dilemma kommer att prägla diskussionen om förverkligandet av framtidens teknik.

Chaufförer är fortsatt sällsynta och personalkostnaderna höga.

Det kommer generellt sett att vara något lättare att hitta personal för lager och administration 2024. Chaufförer kommer dock fortfarande att vara sällsynta, och det är fortsättningsvis svårt att få lärlingar, vilket gäller inom alla områden. Personalkostnaderna kommer att förbli på en hög nivå, efter att lönerna ökade inom alla områden 2023. 

Samlastning och partigods får ökad betydelse 

Den vikande konjunkturen leder till mindre transportbehov och en minskad omfattning hos varje leverans, vilket innebär att efterfrågan på lastutrymme kommer att minska. Företag som arbetar effektivt och kan samla upp varje möjlig extra last på ett flexibelt sätt kommer att klara detta bäst. De enklare FTL-transporterna (fullt lastade transporter) kommer att vara hårt utsatta prismässigt, medan delvis lastade transporter förväntas vara något lönsammare. 

Antalet offentliga transportupphandlingar kommer att öka kraftigt

Återhållsamheten vid offentliga upphandlingar under 2023, motiverad av rädslan för att få avsevärt sämre villkor jämfört med tidigare eller eventuellt inga erbjudanden alls, kommer att minska under 2024. Branschen kommer att översvämmas av en våg av anbud. Å ena sidan måste inköpare regelbundet ta in anbud, eftersom avtal som går ut delvis inte kan förlängas, å andra sidan hoppas de på prissänkande konkurrenssituationer. Sannolikt kommer de som tar in anbud att dra nytta av detta, eftersom många företag försöker ta hem varje uppdrag de kan få under kristider. 

Balanserat förhållande avseende transportkapacitet 

Under 2023 var förhållandet mellan last och lastutrymme i genomsnitt cirka 60 mot 40 och var därmed något mer balanserat jämfört med tidigare år. Inte heller 2024 kommer vi tillbaka till de förhållanden som rådde vid slutet av coronapandemin, när många transportresurser var extremt belastade. Åkerier som under de senaste åren med hög efterfrågan har ingått allt fler långsiktiga avtal kommer att vara mer beroende av ad hoc-affärer igen. Det skulle kunna bli fraktbörsernas och plattformarnas år.

Fler konkurser, men knappast kapacitetsförluster

Sammantaget kommer kapaciteten att förbli densamma, men antalet företag kommer att minska. Konkurrenterna tar över de företag som går i konkurs eller upphör. Konsolideringar ökar därmed ytterligare, men det kommer nästan inte att finnas några nya aktörer på marknaden. Chaufförer vill hellre ha anställning än att vara självständiga. Förutsättningarna och framtidsutsikterna för att starta företag kommer helt enkelt att vara för dåliga även 2024.

Ingen ökad överflyttning till järnvägen

Överflyttning av transporter till järnvägen, särskilt i kombinerad trafik, kommer att stå på önskelistan hos många transportsäljare och speditörer även under 2024. Själva realiseringen kommer dock knappast att gå framåt. Kraftiga begränsningar på sträckorna på grund av byggarbeten, personalbrist, otillräcklig kapacitet på terminalerna och inte minst begränsningar på grund av icke-kranbara trailers förhindrar en genomgripande övergång till järnvägen. Om den nuvarande nivån för järnvägsgodstransporter kan bibehållas är ändå mycket uppnått.

Förvirring och mycket arbete genom lagstadgade krav

Konsekvenserna av den tyska lagen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) kommer att bli tydligt märkbara 2024, eftersom företag med fler än 1 000 anställda nu måste genomföra och dokumentera riskanalyser i sin leverans- och transportkedja från och med den 1 januari. Många certifierare och rådgivare som vill dra nytta av laginitiativet ser redan idag nya affärsmöjligheter. Många små och medelstora transportföretag kommer att ställas inför en strid ström av intygsförfrågningar och krav från sina rapporteringspliktiga uppdragsgivare. Om det inte kommer tydliga hanteringsanvisningar från BAFA inom kort lär frågan orsaka många diskussioner under 2024.

IT-säkerhet och fler hackerattacker

Den informationstekniska säkerheten blir en viktigare fråga 2024 än någonsin tidigare. Hackares hot mot IT-system kommer att öka kraftigt. Eftersom investeringarna i förebyggande åtgärder och försvar för de flesta små och medelstora företag ligger långt under den nivå som krävs kommer många hackare att vara framgångsrika. Drabbade företag, både på uppdragsgivar- och uppdragstagarsidan, som inte har förberett sig på detta allvarliga scenario riskerar att hamna i ekonomiska svårigheter. 

Lagerlogistik: Regionala skillnader på marknaden för lager- och logistikytor 

Efter att lagerkapaciteten 2023 varit bristfällig nästan överallt kommer situationen på fastighetsmarknaden att utvecklas med regionala skillnader under 2024. Medan situationen på landsbygden lättar tack vare tomma utrymmen och nybyggnationer som snart blir tillgängliga på marknaden fortsätter lagerkapaciteten att vara bristfällig i storstadsregioner. Även inom områden med särskilda fastigheter, t.ex. för farliga ämnen, fortsätter bristen även i år.

Om Gunnar Gburek, Head of Business Affairs på TIMOCOM

Civilekonom Gunnar Gburek  med inriktning handel och logistik har mångårig erfarenhet inom logistikbranschen, bland annat som VD för logistikleverantören Hasenkamp som är specialiserad på leveranser till handels- och privatkunder samt som chef för logistikavdelningen på Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME). Sedan slutet av 2016 är han Head of Business Affairs och talesperson för TIMOCOM.

Med våra logistiknyheter direkt i din inkorg får du fler användbara artiklar och branschinsikter med tips om digitalisering och automatisering av dina logistikprocesser!

Detta kan också vara av intresse för dig:

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Pop-up image - Logistic
Vill du hålla dig uppdaterad i logistikbranschen?

Ta då del av våra spännande logistiknyheter och få nyheter direkt i din inkorg. Bli först med att få uppdateringar om våra nya produkter.

Till toppen av sidan