Allmänna affärsvillkor

Kontakt växel

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 13 00

info.se@timocom.com

1. Allmänt

(1) För alla leveranser och tjänster i detta avtalsförhållande gäller uteslutande följande villkor. Användarens ålägganden och villkor är overksamma, ännu om TIMOCOM inte explicit bestrider dem.

(2) TIMOCOM förbehåller sig rättigheten, att ändra eller komplettera dessa villkor fram tills varje avräkningsperiods slut. TIMOCOM informerar användaren om ändringen genom explicita hänvisningar på fakturaformuläret eller på plattformen. Bifallet till de ändrade villkoren gäller som godkänt av användaren, när denne inte bestrider dem omedelbart, likväl senast inom en månad. Beviljandet gäller som tilldelat i fallet av reservationslös betalning av räkningen.

(3) Förklaringar till avtalet, kompletteringar och ändringar av avtalet måste ske skriftligen för att vara giltiga. Om parterna kommer överens om att en tredje rättsperson ska ha rätt att använda programvaran, skall den andra parten bevilja denna användare fullmakt enligt TIMOCOMs bestämmelser.

(4) Om personer (t.ex. han) nämns i detta avtal ska det tolkas som att avse både män och kvinnor.

2. Avtalsobjekt

(1) TIMOCOM ger användaren en nyttjanderätt till en användarplattform (licens) mot periodiska avgifter. Licensens omfattning beror på överenskommelsen i fråga. TIMOCOM kan efter eget gottfinnande ge användaren åtkomst till denna användarplattform (plattform) genom en installerad mjukvara, en kombination av användarnamn och lösenord eller ett gränssnitt till användarens befintliga hård- eller programvarumiljö. Plattformen drivs med hjälp av servrar som är anslutna till internet, vilka endast kan kommas åt via en onlineanslutning.

Undantagna är tider då de servrar som används av TIMOCOM inte är tillgängliga av tekniska orsaker eller av andra orsaker som TIMOCOM inte kan påverka eller då TIMOCOM genomför nödvändiga underhållsarbeten på servarna, vid vilka åtkomststörningar i annat fall hade varit oundvikliga. TIMOCOM kommer att genomföra planerat underhåll och uppgraderingar på vardagar om möjligt före 07.30 och efter 18.00 samt på helgdagar (CET).

(2) Om TIMOCOM ger användaren åtkomst till plattformen med hjälp av en programvara, kan detta efter eget gottfinnande ske i form av en onlineregistrering med användarnamn och lösenord eller ett nedladdningsutbud på webbplatsen www.timocom.com, via App Store® från Apple®, Google Play™ etc. Nedladdning och installation av programvara ingår inte i TIMOCOMs tjänsteutbud utan genomförs på eget ansvar av användaren själv.

(3) Val, anskaffning och insats av erforderlig hårdvara och programvara och dataförbindelser sker uteslutande genom användaren och på dennes risk.

(4) TIMOCOM har rätt att företa ändringar av produkter inom ramen för vidareutveckling och optimering, så länge som de väsentliga användarfaciliteterna inte inskränkes.

(5) Via plattformen kan TIMOCOM överföra meddelanden till användaren gällande erbjudanden, mottagna meddelanden eller transaktioner. TIMOCOM förbehåller sig rätten att begränsa antalet, visningstiden och lagringen av sådana meddelanden.

3. Nyttjanderätt

(1) Den med detta avtal beviljade nyttjanderätten gäller endast för det individuellt avtalade antalet anslutningar (TIMOCOM Accounts) i användarens yrkesverksamhet per filial -självständig eller osjälvständig- för TIMOCOMs användarplattform, och är inte överförbar till utomstående eller på andra filialer.

(2) Nyttjanderätten gäller enbart inmatning och sökning av specifik information som ligger inom området för näringsidkaren. Uppgifterna måste vara sanningsenliga och på begäran kunna styrkas om TIMOCOM kräver det. Det är förbjudet att använda funktionen för följande syften:
a) Oönskade meddelanden som spam, massförfrågningar, allmän reklam och allmänna erbjudanden.
b) Illegala syften, falska uppgifter, bedrägerier eller vilseledande information.
c) Brott mot rättigheter, t.ex. namn- och bildlagen, immaterialrätt eller tredje parts privatliv.
d) Upprättande av datasamlingar, särskilt sådana som möjliggör upprättande av en profil för en annan användare.
e) Inmatning av programkoder som påverkar funktionen hos en användarenhet eller denna programvara.
f) Innehåll som förhindrar, besvärar eller skadar TIMOCOM eller tredje part, t.ex. andra användare, t.ex. genom uppmaningar om bojkott, kedjebrev, stalking, hot, ärekränkning, förtal, diskriminering, hatfyllda uttalanden, skada som tillfogas företag, yttringar av sexuell natur, skildringar av brutalitet, våld eller nakenhet.
g) Innehåll som strider mot gällande rätt eller god sed eller som användaren inte har rätt att överföra.

(3) Från plattformen tillhandahållna data får extraheras uteslutande över de förhandenvarande export- eller utskrivningsfunktionerna. För att automatisera användningen av plattformen, vare sig detta sker genom ett gränssnitt, extern programvara, botar, scripts eller andra typer av hjälpmedel som avviker från de vanliga webbläsarna som t.ex. Chrome™, Firefox® eller Internet Explorer krävs skriftligt tillstånd från TIMOCOM.
Alla erbjudanden från TIMOCOM som säkerställer användning i obegränsad omfattning till ett fast pris faller under Fair-Use-principen TIMOCOM använder denna princip för att ge alla användare en rättvis och kvalitativ användarupplevelse. TIMOCOM förbehåller sig därför rätten att vidta lämpliga åtgärder för att begränsa en användarens nyttjanderätt, om användaren utnyttjar TIMOCOMs resurser på ett sätt som väsentligt påverkar möjligheten till en rättvis fördelning av den tillgängliga serverkapaciteten, bandbredden eller minneskapaciteten. Detta kan ske till exempel i form av en begränsning av antalet förfrågningar eller transaktioner per minut för ett konto, begränsning av minnesutrymmet eller liknande.

4) TIMOCOM förbehåller sig rätten, att avbryta en användares förbindelse till användarplattformen och att radera data, om en överträdelse av rådande lagstiftning eller god sed därigenom kan undvikas eller avslutas. Samma gäller, om mjukvarans bestånd, en applikation eller TIMOCOMs användarplattform utsätts för teknisk risk av användaren.

(5) Om användaren missbrukar en avtalsenlig plikt, i synnerhet enligt punkt 3 (1) eller (2), punkt 4 (1), punkt 5 (2), (4) eller (5) eller punkt 7 (2) eller (3), eller om han/hon på annat vis gör fel befrias TIMOCOM från sina serviceförpliktelser ("spärrning"), men behåller sitt anspråk på motprestation.

(6) Vid varje fall av vårdslös överträdelse av punkterna 3 (1) eller (2), eller punkt 5 (2), (4) eller (5) ska användaren enligt kontraktsenliga påföljder betala motsvarande avgift för tolv månader. Det åligger användaren att bevisa lägre skada.

3a. Nyttjanderätt TC Profile®

(1) Via plattformen får användaren åtkomst till databasen TC Profile®, såvida detta avtalats. I denna databas kan användaren hämta angivna företagsuppgifter från tredje part.

(2) Användaren av en TC Truck&Cargo®-licens kan även mata in sina företagsuppgifter i databasen för information och visning för andra användare. Användaren erhåller tillgång till andra användares utökade företagsuppgifter efter att ha kompletterad sina egna utvidgade företagsuppgifter.

(3) Databasen erbjuds till nyttjande i handelsbrukligt omfång till rättskaffens näringsidkande. Kopiering av databasen i sin helhet eller av väsentliga delar är förbjuden enligt upphovsrätten.

(4) Uppgifterna från användaren måste vara uppdaterade. Skulle TIMOCOM få kännedom om icke fullständiga, alternativt felaktiga uppgifter kan TIMOCOM komma att informera användaren om detta. Skulle användaren inte rätta till alternativt färdigställa sin information inom 7 dagar efter att ha gjorts uppmärksam på detta genom TIMOCOM, är TIMOCOM därmed berättigad, men inte förpliktigad, att ändra dessa angivelser i användarens namn och ansvar enligt de officiella angivelserna från Handelsregistret och Bolagsverket.

(5) TIMOCOM förbehåller sig rätten att spärra användarens konto såväl som användarens åtkomst till databasen vid överträdelse av föregående punkter (3) och (4).

(6) Avtalsförhållandet inleds i och med att kunden mottagit skriftlig bekräftelse eller undertecknat licensavtalet och kan sägas upp ömsesidigt i enlighet med avtalsvillkoren och utan angivande av skäl, med en frist av 14 dagar före kalendermånadens slut. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3b. Nyttjanderätt TC Truck&Cargo®

(1) Plattformen gör det möjligt för användaren, såvida detta avtalats, att ange fordonskapaciteter och frakt, samt att söka i de erbjudna fordonskapaciteterna och frakterna för internationella vägtransporter med applikationen TC Truck&Cargo®. Dessutom är det på plattformen möjligt att erbjuda, samt att söka efter ledig lagerkapacitet.

(2) Inaktuella data ska raderas utan dröjsmål. Uppgifter som skrivs in ska vara fullständiga, i enkel skrift utan extra mellanslag eller andra tecken som endast är avsedda som förstärkare samt med korrekta uppgifter i fälten för inskrift. TIMOCOM förbehåller sig rätten att automatiskt radera inskrivna uppgifter som inte uppfyller dessa kriterier och föreskrifter.

(3) Avtalet träder i kraft vid ett skriftligt godkännande eller genom att licensavtalet undertecknas och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3c. Nyttjanderätten TC eMap®

(1) TC eMap® gör, i den mån det avtalats, det möjligt att överföra uppgifter och information för att generera kartor och beräkna rutter online för användaren. Samtliga kartor - som alla landskartor - förändras ständigt och utgör aldrig någon exakt avbild av verkligheten. TIMOCOM är därför inte skyldigt att kontrollera att kartorna och annan information är korrekt. TIMOCOM är endast skyldigt att tillhandahålla, bearbeta och visualisera uppgifter för användaren.

(2) De uppgifter och den information som visas i TC eMap® inhämtas från tredje man. TIMOCOM förbehåller sig därför rätten att häva avtalet om man inte erhåller korrekt material i rätt tid, om inte användaren visar att TIMOCOM själva orsakat problemen.

3) TC eMap® kan vid sökning prioritera sökmålen efter respektive angivna ortsnamn eller postnummer. Det är då möjligt att få sökresultat med avvikande ortsnamn eller orter som nämns flera gånger. TIMOCOM är inte skyldigt att se till att programmet automatiskt väljer önskad ort. TIMOCOM ger heller inga garantier för korrekthet och fullständighet avseende alla uppgifter, som t.ex. postnummer, gatuuppgifter och annan kompletterande information. Kartorna anpassas ständigt till ny teknik. Det ges inga garantier för uppgifterna, som att kartorna är felfria eller deras beskaffenhet.

(4) Kartmaterial och andra liknande uppgifter (satellitbilder, vägtullsinformation, trafikbegränsningar, intresseområde osv.) hämtas från licensgivare. Upphovsrätten till kartorna, liknande data och funktionerna är skyddad och tillhör uteslutande TIMOCOM eller dess licensgivare och partner, och de är skyddade genom internationella avtal och andra lagar i de länder där de används. TIMOCOM ger användaren en icke överlåtbar, icke exklusiv underlicens att använda de kartor som används i produkterna från TIMOCOM, endast för användarens egen interna användning. Användaren får varken kopiera, dekompilera, extrahera eller ändra kartorna, ej heller framställa härledda produkter av dem. Användaren får inte helt eller delvis härleda eller försöka att härleda kartornas källkod, källdata eller struktur, varken genom härledning eller genom omkonstruktion, dekompilering eller på andra sätt. Användaren får inte använda produkterna för att bedriva ett tjänsteföretag eller använda dem för andra syften som innebär att andra personer eller enheter använder kartorna. Användaren erhåller ingen äganderätt; den tillhör även fortsättningsvis licensgivaren. Hänvisningar till copyright, källuppgifter och äganderättsförbehållet i och på kartorna får inte ändras, döljas eller tas bort.

(5) Skulle en utomstående leverantör höja priserna som gällde när avtalet ingicks gentemot TIMOCOM, förbehåller sig TIMOCOM rätten att också höja priserna resp. avgiftsbelagda licenser gentemot användaren. Prishöjningen träder i kraft den första dagen i efterföljande månad, dock tidigast efter två veckor. Skulle prishöjningen för användningen av TC eMap® av TIMOCOM bli större än 10 % inom ett kalenderår, så har användaren en extraordinär rätt att säga upp avtalet som kan verkställas inom 2 veckor efter att prishöjningen meddelats.

(6) TIMOCOM förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande när som helst ändra, utöka, radera och omkategorisera kartor och uppgifter, inklusive kartornas kapacitet och specificeringar samt deras övriga funktioner. TIMOCOM har inga förpliktelser att leverera eller utföra underhåll, felavhjälpning, korrigeringar (patch), uppdateringar (updates) eller förbättringar (upgrades).

(7) Dessutom gäller ytterligare villkor för slutanvändare (Tjänstevillkor för HERE)

(8) Avtalsförhållandet avseende avgiftsbelagda licenser inleds i och med att kunden mottagit skriftligt bekräftelse eller undertecknat licensavtalet och kan sägas upp ömsesidigt i enlighet med avtalsvillkoren och utan angivande av skäl, med en frist av 14 dagar före kalendermånadens slut. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3d. Nyttjanderätt till spårningsfunktionen

(1) Plattformen ger användaren, i den mån det avtalats, tillgång till telematikfunktionen, som används för att överföra befintliga radio- eller satellitbaserade uppgifter om det egna fordonet, t.ex. positionsdata i Global Positioning Systems (GPS) från befintliga spårningssystem eller sensordata från andra fordonssystem, till TIMOCOMs användarplattform (upload). Där kan de visas obegränsat för användaren och för andra användare av plattformen (viewer) efter att de aktiverats under en begränsad tid. Plattformen gör det även möjligt för viewers att se sådana uppgifter från telematiksystem i andra användares fordon, efter att de har aktiverats på motsvarande sätt för att bli synliga för andra. För att det ska gå att se dessa data krävs ett leverantörsavtal med en telematikleverantör för uppladdningen samt en licens för applikationen TC eMap® eller ett liknande verktyg för kartvisning som stöd av TIMOCOMs gränssnitt (GPS-Share).

(2) Under förutsättning att användaren godkänt att uppgifter från telematiksystemet i användarens fordon visas för en viewer, förbinder sig användaren utan avbrott tillhandahålla dessa uppgifter under avtalad inom ramen för aktuell teknik. Användaren är själv ansvarig för att alla uppgifter är korrekta och överförs till TIMOCOM i rätt tid.

(3) Det är förbjudet att använda och bearbeta uppgifter från telematiksystem i främmande fordon, som inte har hyrts eller leasats för någon längre tid av användaren, såvida detta inte sker inom ramen för ett godkännande enligt ovanstående stycke 1 mellan två användare av programvaran. Framför allt är det förbjudet för användaren att ladda upp uppgifter från telematiksystem tillhörande underleverantörer som regelbundet resp. ständigt arbetar för användaren. Vid brott mot denna bestämmelse har TIMOCOM rätt att spärra uppgifter från aktuellt telematiksystem.

(4) Användaren är ansvarig för att funktionen används enligt gällande lagar och regler för informationsskydd. Användaren förbinder sig att följa alla relevanta lagar och bestämmelser avseende informationsskydd enligt gällande rätt i samband med insamling, bearbetning och användning av uppgifter med hjälp av funktionen. Framför allt får telematikdata endast användas för att samordna användningen av fordonen resp. telematiksystemen i fråga, inom ramen för uppgifter som utförs i arbetet. Det är förbjudet att ge telematiksystem som används inom ramen för arbetet fysiska personers namn (t.ex. förarens namn).

(5) Användaren godkänner att TIMOCOM inhämtar, bearbetar och använder uppgifter som lagts in i plattformen (i synnerhet positionsuppgifter). Användaren kan när som helst, med framtida verkan, återkalla sitt godkännande av att telematikdata inhämtas, bearbetas, sparas och används via funktionen. Återkallandet av godkännandet påverkar inte avtalets innehåll eller betalningsplikten. Användaren är medveten om att TIMOCOM som en följd av att godkännandet återkallats eventuellt inte längre kan möjliggöra användningen av telematikfunktionen. a) Användaren informerar alla personer som är utrustade med ett telematiksystem när de börjar använda systemet om att man gett sitt godkännande till att TIMOCOM använder informationen, hur man bearbetar den, syftet och tidslängden, vilka företag som deltar i informationsbearbetningen samt möjligheten att avsluta informationsöverföringen.b) Om man enligt tillämplig lag måste inhämta ett godkännande från de personer som är utrustade med ett telematiksystem, ska användaren säkerställa att alla erforderliga godkännanden eller eventuella alternativ (t.ex. driftsavtal) enligt vid tiden tillämpliga lagar föreligger i skriftform. Användaren ska spara dessa intyg under två år efter att avtalet löpt ut och överlämna originalet till TIMOCOM på begäran.

(6) Viewern är ansvarig för att funktionen används enligt lagar och regler för informationsskydd. Viewern förbinder sig att vid inhämtande, bearbetning och användning av information med programvaran följa alla relevanta lagar och bestämmelser avseende informationsskydd enligt vid tiden gällande rätt. Framför allt får telematikdata endast användas för att samordna användningen av fordonen resp. telematiksystemen i fråga, inom ramen för uppgifter som utförs i arbetet. Det är förbjudet att använda uppgifter för andra syften än detta.

(7) Skulle viewern resp. användaren bryta mot informationsskyddsbestämmelserna, i synnerhet ovanstående stycken 4, 5 och 6, har TIMOCOM rätt att säga upp avtalet utan uppsägningstid. Viewern resp. användaren friskriver TIMOCOM från alla krav som viewern eller användaren kan framföra på grund av eller i samband med att man inte följer informationsskyddsbestämmelserna, i synnerhet ovanstående satser 4, 5 och 6.

(8) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft vid ett skriftligt godkännande eller genom att licensavtalet undertecknas av TIMOCOM och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3e. Rätten att använda TC eBid®

(1) Såvida detta avtalats ger plattformen användaren åtkomst till applikationen TC eBid® genom vilken anbud för fasta uppdrag ur transport- och logistikområdet kan infordras från önskad målgrupp (anbudsinfordrare) eller anbud lämnas in (anbudsgivare). Applikationen gör det möjligt för användaren att beskriva, samla, handlägga och överlämna anbud till förberedelse av avtalsslut under eget ansvar.

(2) Den upphandlande partens nyttjanderätt börjar när betalning för den första fakturan från TIMOCOM mottages, eller efter att TIMOCOM har givit användaren rätt att använda applikationen.

(3) En anbudsinfordran utgör inget bindande anbud, utan en inbjudan till lämnande av anbud. Den förpliktigar heller inte till att ett avtal sluts. Anbudsinfordraren är medveten om att ett priserbjudande endast gäller för den tjänst som denne erbjuder. Ett gällande avtal sluts först när fraktleverantör och anbudsgivare enats i en förklaring.

(4) Anbudsgivaren är bunden till sitt givna anbud under en månad över anbudsinfordrans löptid.

(5) TIMOCOM förbehåller sig rätten att kontrollera anbudsinfordringar inom högst 2 hela arbetsdagar efter att uppgifterna matats in, liksom även att kontrollera anbudsgivarnas anbud med avseende på lagenlighet, fullständighet och lämplighet. Ett anbud anses vara otillbörligt i synnerhet om det innebär överträdelse av gällande lag eller officiella förbud, av tredje parts äganderätt eller av god sed. Ett anbud gäller som ofullständigt om väsentliga avtalsdelar eller nödvändig information saknas, som till exempel erforderliga tillåtelser eller licenser gällande utförandet. Ett anbud gäller exempelvis som olämpligt, om anbudet till övervägande delar består av reklam, eller om det bara handlar om en enskild transport.

(6) Om TIMOCOM skulle fastställa, om så först i efterhand, att anbudsinfordraren eller anbudsgivaren inte respekterar stycke 5, är TIMOCOM berättigad till att radera erbjudandet från applikationen, till att stoppa det, eller till att inte ens offentliggöra det, men behåller sitt anspråk på motprestation.

(7) TIMOCOM förbehåller sig att bara offentliggöra anbud i applikationen från en anbudsinfordrare, om soliditetsvärdet för dennes företag är åtminstone genomsnittligt enligt bedömningarna av ett välbekant kreditupplysningsregister och om den berörda parten inte befinner sig i några sådana omständigheter som konkret riskerar anbudets finansiella genomförande. Ett genomsnittligt soliditetsvärde motsvarar till exempel ett index som hos Creditreform e.V. i Tyskland är bättre än 300, som hos Euler Hermes Kreditversicherungs-AG tillhör klassificeringen ”B” eller hos Coface AG i Europa klassificeringen ”R”. Sjunker anbudsinfordrandens solvensvärde under detta värde eller till dess motsvarighet under anbudstiden, eller om TIMOCOM får kännedom om omständigheter som innebär en konkret risk för att infordrandens anbud senare inte kan betalas, kan TIMOCOM efter att ha fått kännedom om den försämrade värderingen avsluta eller suspendera anbudet tills den accepterade soliditetsvärden har nåtts.

(8) TIMOCOM är berättigad att överlämna anbud eller dess värdeberäkning till en anbudsinfordrare stegvis allt efter som kompensation betalas åt TIMOCOM för denna anbudsinfordran.

(9) TIMOCOM ställer ett särskilt område till förfogande för potentiella anbudsgivares sakfrågor rörande en konkret anbudsinfordran. TIMOCOM förbehåller sig att förlänga fristen för anbudsinfordringar med en tidsperiod motsvarande den tid som behövs för besvarande av frågor, om detta tar mer än 1 vardag efter att fristen löpt ut. TIMOCOM förbehåller sig likaså att radera sådana poster som förhindrar andra användares nyttjande, till exempel
- eftersom de inte tjänar till klarläggande av sakfrågor rörande en konkret anbudsinfordran
- därför att de har reklamkaraktär eller
- om de eventuellt misskrediterar andra deltagare.

(10) En användare är uteslutande ansvarig för alla sina uppgifter och anbud inom ramen för en anbudsinfordran som TIMOCOM via applikationen offentliggör eller vidarebefordrar. TIMOCOM lämnar ingen garanti för dessa uppgifter eller för uppfyllandet av därigenom ingångna avtal eller sekretessöverenskommelser, och blir inte själv avtalspartner. TIMOCOM lämnar ingen garanti för anbudsgivarens uppgifter eller kapacitet, och i synnerhet inte om denne blev inbjuden på begäran av anbudsinfordraren.

(11) TIMOCOM förbehåller sig att radera anbud från anbudsgivare eller låta bli att vidarebefordra dem, om Timocom får kännedom om sådana omständigheter, som konkret drar anbudsgivarens prestationsförmåga i tvivelsmål, resp. om anbudsgivaren enligt lag eller på myndigheternas befordran inte själv får genomföra den upphandlade tjänsten. TIMOCOM kan även radera eller låta bli att vidarebefordra anbud från anbudsgivare, om de berörda anbuden inte är anbudsgivarens egna anbud eller om anbudsgivaren inte agerar för sin egen räkning.

(12) Avtalsförhållandet inleds i och med att kunden mottagit skriftlig bekräftelse eller undertecknat licensavtalet och kan sägas upp ömsesidigt i enlighet med avtalsvillkoren och utan angivande av skäl, med en frist av 14 dagar före kalendermånadens slut. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna. Alternativt kan avtalet baseras på enstaka överenskommelser och upphör då automatiskt att gälla i och med att anbudsinfordran avslutas, utan att det kräver någon särskild uppsägning. Nyttjanderätten för en anbudsgivare, som inbjöds till att lämna anbud av anbudsinfordrare, upphör i samband med att fristen för anbudsinfordringen löper ut, utan att någon särskild uppsägning krävs, eller i övriga fall i samband med nyttjanderätten av det förefintliga licensavtalet upphör.

(13) TIMOCOM är berättigad att höja nyttjandeavgiften i samma förhållande (procentuellt omräknat) som konsumentprisindexet för EU (HIKP) höjs, enligt vad som fastställts av EU-kommisionen (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) i enlighet med EU-förordning Nr. 1921/2001, bas 2005 = 100 punkter. Höjningen sker på grundval av vid avtalsslutet förefintligt index, utan att det krävs någon särskild förklaring till prisändringen från TIMOCOM. Tongivande är den ändring, som meddelas av EU-kommisionen för månaden oktober. Ändringen träder i kraft den 1 januari året därpå. Vid sänkning av konsumentprisindexet minskas nyttjandeavgiften med samma förhållande (procentuellt omräknat). Denna förändring träder automatiskt i kraft  den 1 januari året därpå. Det aktuella priset gäller som fast pris under 1 kalenderår. Justeringen kan göras årligen.

3f. Rätten att använda lagerbörsen

(1) Plattformen gör det möjligt för användaren att - om det har avtalats - erbjuda lagerkapacitet och se vilken lagerkapacitet som erbjuds. Publiceringen av erbjudandena kan ske både via plattformen och via TIMOCOMs offentligt tillgängliga hemsida samt på www.portatio.com.

(2) Inaktuella data ska raderas utan dröjsmål. Uppgifter som skrivs in ska vara fullständiga, i enkel skrift utan extra mellanslag eller andra tecken som endast är avsedda som förstärkare samt med korrekta uppgifter i fälten för inskrift. TIMOCOM förbehåller sig rätten att automatiskt radera inskrivna uppgifter som inte uppfyller dessa kriterier och föreskrifter.

(3) Avtalet träder i kraft vid ett skriftligt godkännande eller genom att licensavtalet undertecknas och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3g. Nyttjanderätt för meddelandefunktion

(1) Meddelandefunktionen gör det möjligt för användaren att, såtillvida avtal föreligger, inom användarplattformen skicka meddelanden till andra användare som är registrerade för funktionen.

(2) Meddelandefunktionen ersätter inte allmänna offentliga kommunikationsmedel och lämpar sig särskilt inte för nödsamtal eller liknande larm till behöriga inrättningar eller myndigheter.

(3) För att kunna använda denna funktion krävs att man skapar och underhåller ett användarkonto. Med upprättandet av meddelandefunktionen kan en användare markeras som beredd att ta emot meddelanden på användarplattformen. Respektive registrerad användare ansvarar ensam för innehållet i de skickade meddelandena. Meddelanden som användare skickar återspeglar inte TIMOCOMs åsikter, inte heller instämmer TIMOCOM i eller tillägnar sig dessa.

(4) När användaren upprättar och använder meddelandefunktionen kommer TIMOCOM att inhämta, bearbeta och spara personliga och tekniska data avseende användaren, meddelanden samt information som en användare själv gör tillgängliga för tredje part i sin profil. Dessa data används av TIMOCOM för följande syften:
- Kontroll av användarens identitet
- Tillhandahållande och upprätthållande av avtalad tjänst
- Säkerställande att dessa tjänstevillkor följs
- Genomförande av transaktioner orsakade av användaren
- Uppfyllande av lagstadgade förpliktelser eller ålägganden från myndighet eller domstol.

(5) TIMOCOM garanterar inte att ett meddelande når sitt mål. Inte heller garanteras att den person som angivits som avsändare eller mottagare av ett meddelande faktiskt stämmer överens med den avsändande eller mottagande personen.

(6) TIMOCOM förbehåller sig rätten, men utan att vara förpliktigad till detta, att i enlighet med lagen om telekommunikationshemligheter kontrollera en användares meddelanden och att vid brott mot moment 3 (2) i dessa villkor blockera sådana meddelanden eller att spärra användarens uppgifter eller åtkomst till meddelandefunktionen.

(7) Genom att använda meddelandefunktionen förklarar sig användaren införstådd med att meddelandet som hen skickar via meddelandefunktionen i enlighet med lagen om telekommunikationshemligheter kan sparas av TIMOCOM på en server under minst tre månader för översändande till respektive utvald användare, vilket gör det möjligt för hen att anmäla meddelandet. TIMOCOM sparar meddelandet på servern åt användaren tills meddelandet raderas på begäran av alla parter som deltagit i berörd kommunikation eller när det gått minst tre månader sedan meddelandet skapades och skickades, såvida inget annat krävs, tillåts eller görs gällande enligt lagar, rättsliga domar eller myndighetsbeslut. Efter att minimilagringstiden löpt ut måste användaren räkna med att meddelandet raderas utan ytterligare info.

(8) Det åligger endast användaren att uppfylla eventuell förvaringsskyldighet beträffande meddelanden. Därför står en utskriftsfunktion till förfogande för att möjliggöra en separat lagring.

(9) Användaren är ansvarig för att meddelandefunktionen används enligt lagar och regler för informationsskydd. Användaren förbinder sig att följa alla relevanta lagar och bestämmelser avseende informationsskydd enligt vid tiden gällande rätt när hen hämtar, bearbetar och använder uppgifter med hjälp av meddelandefunktionen. Det är förbjudet att använda uppgifter för andra syften än detta. Användaren friskriver TIMOCOM från alla krav som användaren kan framföra på grund av eller i samband med att man inte följer informationsskyddsbestämmelserna.

(10) Användaren kan när som helst, med framtida verkan, återkalla sitt godkännande av att information inhämtas, bearbetas, sparas och används via meddelandefunktionen. Återkallandet av godkännandet påverkar inte avtalets innehåll eller betalningsplikten. Användaren är medveten om att TIMOCOM som en följd av att godkännandet återkallats eventuellt inte längre kan möjliggöra användningen av meddelandefunktionen.

(11) Det avgiftspliktiga avtalet träder i kraft vid ett skriftligt godkännande eller genom att licensavtalet undertecknas av TIMOCOM och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3h. Nyttjanderätt för TC Connect

(1) Såvida detta avtalats gör TC Connect det möjligt för användaren att upprätta en anslutning mellan ett befintligt transporthanteringsprogram (nedan kallat TMS) och plattformen. TC Connect fungera i detta fall som ett gränssnitt genom vilket det går att utbyta data mellan användarens TMS och plattformen.

(2) Ett grafiskt användargränssnitt ingår inte. Fler licenser kan vara nödvändiga för att innehåll på plattformen ska kunna visas.

(3) Anslutning av användarens befintliga TMS till detta gränssnitt och därmed till plattformen sker på användarens eget ansvar. Som hjälp kan TIMOCOM erbjuda användaren en teknisk produktbeskrivning av gränssnittet. Den tekniska produktbeskrivningen omfattas inte av detta avtal. Det går inte att garantera att den tekniska produktbeskrivningen är till hjälp om man inte har förkunskaper om gränssnitt.

(4) Avtalet träder i kraft vid ett skriftligt godkännande eller genom att licensavtalet undertecknas och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3i. Rätten att använda dokumenthanteringstjänsten

(1) Såvida detta avtalats ger plattformen användaren åtkomst till dokumenthanteringstjänsten, genom vilken användaren kan överföra egna dokument till TIMOCOMs plattform (uppladdning) så att andra användare kan komma åt dem. TIMOCOM förbehåller sig rätten att begränsa tjänsten i fråga om dokumentens format, volym och mängd.

(2) De dokument som användaren överför sparas i krypterad form inom EU. Datahämtning sker genom nedladdning av den auktoriserade användaren. Rätten till datahämtningen förbehålles den användare till vilken överföring ska ske. Användaren till vilken dokumenten ska överföras godkänner att TIMOCOM samlar in, bearbetar och använder de uppgifter som genererats via dokumenthanteringstjänsten.

(3) Upphovsrätten till tekniker och funktioner i dokumenthanteringstjänsten är skyddad och tillhör uteslutande TIMOCOM eller dess licensgivare samt skyddas genom internationella avtal och andra lagar i de länder där de används.

(4) TIMOCOM är inte skyldig att tillhandahålla tjänsten om lagringsutrymmet inte är tillgängligt under en tid som går utöver de tidsperioder som beskrivs i artikel 2.1 i dessa villkor, på grund av omständigheter som orsakas av en extern licensgivare eller som TIMOCOM inte har kontroll över. Användaren kommer omgående att underrättas om sådana störningar och behöver i så fall inte betala för den uteblivna tjänsten.

(5) Användaren ansvarar själv för användningen av sina inloggningsuppgifter till DMS, får inte använda dem på ett felaktigt sätt, får inte själv eller genom tredje part komma åt information på ett otillåtet sätt eller ingripa i plattformens system. I sådana fall står användaren själv för eventuella kostnader, inklusive sådana som uppkommer till följd av att TIMOCOM kontrollerar systemen och/eller som beror på sådana brister eller fel som ligger inom användarens ansvarsområde. Användaren ska genast underrätta TIMOCOM om det finns risk för att obehörig tredje part får åtkomst till produkterna eller om datasäkerheten har satts eller kan sättas på spel på annat sätt. Användaren ska dessutom genast och utan kostnad för TIMOCOM bidra till att reda ut omständigheterna, särskilt om TIMOCOM uppmanar till detta och de nödvändiga åtgärderna inte överstiger en rimlig kostnad

(6) Innan dokumenten överförs ska användaren kontrollera om de omfattar skadligt innehåll och genomföra en kontroll, främst med hjälp av aktuella virusprogram, så att dokumenten inte innehåller skadlig programvara.

(7) Användaren kan när som helst, med framtida verkan, återkalla sitt godkännande till att information samlas in, bearbetas, sparas och används via dokumenthanteringstjänsten. Återkallandet av godkännandet påverkar inte avtalets innehåll eller betalningsplikten. Användaren är medveten om att TIMOCOM som en följd av att godkännandet återkallats eventuellt inte längre kan möjliggöra användningen av dokumenthanteringstjänsten.

(8) Användaren är skyldig att hantera dokumenten på ett sätt som överensstämmer med gällande dataskyddsbestämmelser och att följa dataskyddsbestämmelserna i gällande lagstiftning.

(9) Om användaren bryter mot dataskyddsbestämmelserna, i synnerhet de som beskrivs i artikel 8, har TIMOCOM rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Användaren friskriver TIMOCOM från alla anspråk som användaren kan ställa på grund av eller i samband med att man inte följer dataskyddslagar eller andra avtalsmässiga och rättsliga bestämmelser.

(10) Dokumenthanteringstjänsten är ingen ersättning för ett elektroniskt dataarkiv. I synnerhet erbjuder TIMOCOM ingen granskningssäker, tidsmässigt obegränsad förvaring av dokument. Det åligger endast användaren att uppfylla eventuell förvaringsskyldighet beträffande meddelanden. När rätten till användning har löpt ut måste användaren räkna med att överförda dokument raderas utan föregående meddelande.

(11) Avtalsförhållandet inleds i och med att kunden mottagit skriftlig bekräftelse eller undertecknat licensavtalet och kan sägas upp ömsesidigt i enlighet med avtalsvillkoren och utan angivande av skäl, med en frist av 14 dagar före kalendermånadens slut. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3j. Nyttjanderätt GPS-Share

(1) Såvida detta avtalats gör funktionen GPS-Share det möjligt för användaren att upprätta en anslutning mellan en befintlig programvara och plattformen. Funktionen GPS-Share fungerar i detta fall som ett gränssnitt genom vilket det går att utbyta data mellan programvaran och plattformen. Bestämmelserna om skydd av personuppgifter för telematikfunktionen för TC eMap® (punkterna 3-7) gäller för telematikdata.

(2) Ett grafiskt användargränssnitt ingår inte. Fler licenser kan vara nödvändiga för att innehåll på plattformen ska kunna visas.

(3) Anslutning av användarens befintliga programvara till detta gränssnitt och därmed till plattformen sker på användarens eget ansvar. Som hjälp kan TIMOCOM erbjuda användaren en teknisk produktbeskrivning av gränssnittet. Den tekniska produktbeskrivningen omfattas inte av detta avtal. Det går inte att garantera att den tekniska produktbeskrivningen är till hjälp om man inte har förkunskaper om gränssnitt.

(4) Avtalet träder i kraft vid ett skriftligt godkännande eller genom att licensavtalet undertecknas och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar till slutet av en kalendermånad utan att några skäl behöver uppges. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3k. Nyttjanderätt TC Transport Order®

(1) Såvida detta avtalats kan användaren med applikationen TC Transport Order® ladda upp, bearbeta, skicka och visa förklaringar och dokument i syfte att dokumentera och underlätta ingåendet av ett transportavtal med en annan avtalspart. På plattformen kan användaren skapa mallar, bearbeta formulär kommentera förklaringar och spara. TIMOCOM kan ställa tidigare transaktioner till användarens förfogande i form av översikter.

(2) Andra avtalsparter kan vara användare av plattformen samt externa kontakter som upprättas av fraktleverantören själv. Externa kontakter beviljas ingen egen nyttjanderätt för plattformen när dokument eller förklaringar skickas till dem.

(3) Av tekniska skäl kan formulär innehålla vissa förifyllda uppgifter. Dessa förifyllda uppgifter utgör ingen rekommendation från TIMOCOM. Användaren kan vid behov anpassa dessa uppgifter på eget ansvar. Genom en användares individuella språkinställningar i plattformen kan rubriker och beskrivningar i ett formulär påverkas och därför avvika mellan avsändare och mottagare av en förklaring. Rubriker och beskrivningar i formulär samt deras översättningar, finns endast för respektive användares bekvämlighet och är ej bindande formuleringsförslag från TIMOCOM. Användarna kommer att komma överens om egna tolkningar av sådana begrepp i rubriker och beskrivningar i formuläret. Den språkinställning som den som skapat formuläret har haft gäller som förinställning för det "förpliktigande" dokumentet.

(4) Användaren är medveten om att när överenskomna förklaringar gällande de väsentliga beståndsdelarna av en transport inom denna applikation lämnas in, ingås ett verksamt avtal mellan de berörda partnerna med de bekräftade rättigheterna och skyldigheterna.

(5) TIMOCOM kan hjälpa användaren att lagra dokument som användaren har skyldighet att spara. TIMOCOM kan samla in, spara och bearbeta data som uppkommer vid transaktioner i upp till 10 verksamhetsår. Ansvaret för eventuell skyldighet att lagra dokument ligger enbart hos användaren. TIMOCOM tillhandahåller en exportfunktion för dessa data för att möjliggöra en separat lagring för användaren. TIMOCOM förbehåller sig rätten att begränsa den lagringsplats som används för att spara transaktioner enligt Fair-Use-principen i enlighet med punkt 3.3 i dessa villkor, övrig lagringplats kräver inget särskilt avtal. Om användaren begär åtkomst till resp. begär att få dessa sparade data utlämnade efter att avtalstiden löpt ut har TIMOCOM rätt att bevilja sådan åtkomst resp. att lämna ut data först efter rimlig ersättning samt betalning av eventuella utestående fordringar enligt licensavtalet.

(6) Avtalsförhållandet inleds i och med att kunden mottagit skriftlig bekräftelse eller undertecknat licensavtalet och kan sägas upp ömsesidigt i enlighet med avtalsvillkoren och utan angivande av skäl, med en frist av 14 dagar före kalendermånadens slut. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna.

3l. Nyttjanderätten av "Transportförfrågningar”

(1) Såvida detta avtalats ger plattformen användaren åtkomst till funktionen ”Transportförfrågan”, genom vilken användaren kan erbjuda enskilda fraktuppdrag till en utvald målgrupp (fraktleverantör) respektive inlämna ett pris för ett anbud (anbudsgivare). Funktionen gör det möjligt för användare att beskriva och bearbeta enskilda uppdrag för frakter samt att överföra anbud och prisuppgifter för dessa.

(2) Målgruppen kan omfatta andra användare av plattformen samt externa kontakter som upprättas av fraktleverantören själv.

(3) TIMOCOM förbehåller sig rätten att begränsa antalet anbudsgivare som kan väljas för ett anbud till en enskilt fraktuppdrag. Dessutom förbehålls rätten att begränsa tidsperioden mellan anbud och planerat leveransdatum.

(4) Ett frakterbjudande utgör inget bindande anbud, utan en inbjudan till lämnande av anbud. Den förpliktigar heller inte till slutande av ett avtal. Fraktleverantören är medveten om att ett priserbjudande endast gäller för den tjänst som denne erbjuder. Ett gällande avtal sluts först när fraktleverantör och anbudsgivare enats i en förklaring.

(5) Inaktuell information ska raderas omedelbart. Uppgifter som skrivs in ska vara fullständiga, i enkel skrift utan extra mellanslag eller andra tecken som endast är avsedda som förstärkare samt med korrekta uppgifter i fälten för inskrift. TIMOCOM förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande radera inlagd information som inte motsvarar dessa kriterier eller specifikationerna i punkt 3 stycke 2.

(6) Avtalsförhållandet inleds i och med att kunden mottagit skriftlig bekräftelse eller undertecknat licensavtalet och kan sägas upp ömsesidigt i enlighet med avtalsvillkoren och utan angivande av skäl, med en frist av 14 dagar före kalendermånadens slut. Avtalsperioden är 1 månad och förlängs månadsvis, om avtalet inte dessförinnan avtalsenligt sagts upp av någon av de båda parterna. Nyttjanderätten för en anbudsgivare, som inbjöds till att lämna anbud av fraktleverantören, upphör i samband med att avtalet tilldelas en av anbudsgivarna, utan att någon särskild uppsägning krävs, eller i övriga fall i samband med att nyttjanderätten av det förefintliga licensavtalet upphör.

4. Nyttjandeavgiften

(1) Nyttjandeavgiften förfaller innan början av användningsperioden, och ska vara på TIMOCOMs konto senast den tredje arbetsdagen av den rådande användningsperioden. Fakturor för tilläggstjänster som utförts av TIMOCOM förfaller omedelbart. Samtliga betalningskostnader åligger användaren med undantag av de i lag reglerade SEPA-betalningarna.

(2) Användarens rättighet till avräkning eller att kvarhålla sin betalning på grund av motanspråk är utesluten, om motanspråken inte är obestridliga eller lagakraftvunna fordringar föreligger.

(3) Har TIMOCOM beviljat en kund rabatt pga. förskottsbetalning av licensavgiften för en given avräkningsperiod, förfaller denna rabatt med retroaktiv verkan för detta avtal eller avtalsdel, om kunden uppsäger avtalet genom en ordinarie uppsägning innan avräkningsperioden utlöper. Det samma gäller om uppsägningen sker på saklig grund av TIMOCOM.

(4) TIMOCOM har rätten att varje år höja priset på den överenskomna licensen under förutsättning att inget pris har avtalats för en aktuell period. TIMOCOM kommer vid en eventuell prishöjning att meddela detta skriftligen och minst fyra veckor i förväg. Om priset ökar med mer än 5 % i förhållande till kalenderårets pris har kunden en särskild rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 14 dagar från den dag då prishöjningen träder i kraft. Utelämnandet av en rabatt på priset eller om ett kontrakt löpt ut och nytt pris avtalas räknas ej som en prishöjning i denna klausul. Om TIMOCOM vid en tidpunkt eller fler väljer att inte nyttja sin rätt att höja priset betyder inte att rätten till att göra det försakas. En förskottsbetalning lämnar inga garantier för att den avgift som betalades i förväg inte kan ändras.

5. Likabehandling, underlicenser, skyddsrätter, dataskydd

(1) Mjukvaran ger användaren tillgång till användarplattformen jämte andra användare utan anspråk på företräde gentemot andra användare.

(2) Detta licensavtal berättigar inte till utfärdande av underlicenser eller till vidarebefordran av de med mjukvaran vunna data- eller nyttjandemöjligheterna till tredje part, och i synnerhet inte till användning av mjukvaran för egna EDV-tekniska skyddsrätter. Mjukvaran och dess källkod är upphovsrättsligt skyddade. Mjukvaran förblir TIMOCOMs egendom. Programvaran innehåller möjligtvis koder som är tredje parts immateriella egendom, jämte hänvisning till sådan, möjligtvis via länkning. Dessa koder licensieras till användaren baserat på tredje parts licensavtal eller -föreskrifter. Användaren accepterar dessa licensavtals eller -föreskrifters giltighet.

(3) Användaren måste meddela TIMOCOM om varje till hans/ hennes kännedom kommande användning av utomstående som överträder avtalets användarregler, eller av tredje part hävdade anspråk mot sin användning eller mot TIMOCOM, för att möjliggöra omedelbar rättslig åtgärd.

(4) Användaren saknar anspråk på löpande mjukvaruteknisk rådgivning, på efterleverans av uppdateringar eller ytterligare databärare, och i synnerhet på rätten till källkod, att tillbakautveckla, plocka isär eller förändra programvaran. Användaren förbjuds att använda den licensierade programvaran för mjukvarutekniska vidareutvecklingar, ändrade versioner, eller för produktion av kopior till förmån för utomstående, eller andra användare. Varje därutöver gående användning, vare sig den sker genom kopior, genom parallell eller alternerande användning på olika arbetsplatser eller till förmån för olika företag eller filialer, kräver ett skriftligt avtal om ytterligare avgiftsbelagda licenser.

(5) Användaren måste omedelbart informera TIMOCOM om alla relevanta företagsrelaterade ändringar som företaget gör i handels- respektive företagsregister. Detta gäller särskilt ändring av företagsform, adressändring samt inträde, eller andra förändringar av legitima personer inom företaget som finns registrerade i handels- eller företagsregistret.

(6) Användaren är införstådd med att TIMOCOM lagrar användarens tekniska uppgifter i syfte att kunna identifiera och kategorisera användare, skydda uppgifter och förbättra dataöverföringen. Till dessa uppgifter hör bland annat anonyma data från slutanvändarens enhet såsom operativsystem, bildskärmsupplösning, webbläsare, processorns ID och hastighet, fysiskt minne och MAC-adress samt uppgifter som under vissa omständigheter kan vara relaterade till en person, till exempel IP-adress, enhetens ID, domän-DNS, installationssökväg, användar-ID, språkinställning, cookies och telematikdata.
Dessutom lagrar och bearbetar TIMOCOM personuppgifter när användare anmäler sig för ett TIMOCOM-konto i samband med att de skapar en profil för visning i plattformen, till exempel användarens namn, tilltal, kontaktuppgifter, tilldelning till ett användarföretag och angivna språkkunskaper.

(7) Användaren förklarar sig därmed vara införstådd med att TIMOCOM lagrar användarens affärsinformation i ändamål att ingå respektive avsluta avtal samt inhämtar affärsupplysande uppgifter om användaren från kända kreditupplysningsregister.

(8) Användaren är införstådd med att TIMOCOM kan överföra användarens personuppgifter för att fullgöra licensavtal eller användarspecifika serviceavtal med dotter- och partnerföretag. De är för närvarande: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath.
Dessa företag inhämtar och bearbetar användarens uppgifter uteslutande på uppdrag av TIMOCOM och enligt deras instruktioner och har gentemot TIMOCOM förbundit sig att följa gällande informationsskyddsbestämmelser. Användarens personuppgifter kan dessutom överlämnas till tredje part om så krävs enligt lagar och bestämmelser, efter åläggande från myndighet eller domstol samt för att förhindra eller bekämpa brottsliga handlingar eller brott mot dessa licensbestämmelser. Uppgifter som inte kan spåras till någon person, till exempel anonymiserade uppgifter eller uppgifter som behövs för att tredje part ska kunna uppfylla avtalsförpliktelserna, kan sparas, bearbetas och vidarebefordras till tredje part av TIMOCOM.

(9) Användaren kan när som helst, med framtida verkan, återkalla eller inskränka sitt godkännande till att personuppgifter samlas in, bearbetas, sparas och används av TIMOCOM. Återkallandet eller förklaringen gällande begränsning av godkännandet skickas till:

TIMOCOM GmbH
Datenschutz
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath

E-post: datenschutz(at)timocom.com

Återkallandet eller begränsningen av godkännandet påverkar inte avtalets innehåll eller betalningsplikten. Användaren är medveten om att TIMOCOM som en följd av att godkännandet återkallats eller begränsats eventuellt inte längre kan möjliggöra användningen av plattformen.

(10) Med hänvisning till § 31 i Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vill TIMOCOM göra uppmärksam på att uppgifter angående avtalsvidrig hantering av förfallna fordringar till följd av avtalsförhållandet med SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 31, 65201 Wiesbaden, Tyskland härmed översänds, i den omfattning att avtalsförhållandet kan sägas upp utan tidsfrist till följd av betalningssvårigheter och att den tjänst som fordran avser trots passerat förfallodatum inte har justerats inom utsatt betalningstid. Ytterligare information om SCHUFA får du på www.meineSCHUFA.de.

6. Garanti och skadeståndsansvar

(1) TIMOCOM garanterar uteslutande att plattformen lämpar sig för användning i den avtalade omfattningen. Uppgifter i produktbeskrivningar, prospekt och användaranvisningar som ställts till förfogande av TIMOCOM utgör oförbindliga rekommendationer. Ytterligare skadeståndsansvar av TIMOCOM är uteslutet. I synnerhet ger TIMOCOM ingen garanti för aktualiteten, riktigheten och fullständigheten hos de av andra användare inställda data, såsom för plattformens kompatibilitet med den EDV-tekniska miljön hos användaren eller med använda dataförbindelser.

(2) Våra avtalsenliga skyldigheter täcker inte in insättning av hyperlänkar eller tillhandahållande av ytterligare information som kan finnas på främmande webbplatser och som kan öppnas från TIMOCOMs webbplats via hyperlänkar. De tjänar inte heller till, att närmare beskriva de avtalsenliga förpliktelserna. De hyperlänkarna som läggs in resp. de via dessa hyperlänkar tillgängliga sidorna kontrolleras inte kontinuerligt, varför TIMOCOM inte uppbär något skadeståndsansvar för dess innehåll eller dess korrekthet.

(3) TIMOCOM uppbär inget skadeståndsansvar för skador som olika användare ömsedigt tillfogar varandra, varken de sker genom förlust eller överföringsfel av data eller på annat sätt. TIMOCOM uppbär inget skadeståndsansvar för skadlig programvara eller programkoder (virus, trojaner, maskar etc.) som användare överspelar på användarplattformen eller som finns i dess anbudsbilagor eller -beskrivningar och sprider sig därifrån. Användaren uppbär omedelbart ansvar att inte överföra sådan skadlig mjukvara.

(4) TIMOCOM är varken avtalspartner eller förmedlare av avtal som slutits med hjälp av plattformen, eller förmedlare av tillhörande förklaring. TIMOCOM garanterar därför inte på något vis avtalsenlig avveckling av de mellan användarna överenskomna avtalen eller ekonomisk framgång. Användaren kontrollerar under eget aktsamhetskrav korrektheten i de till honom från tredje part överlämnade data och uppgifter. Meddelanden som användare skickar eller visar via plattformen återspeglar inte TIMOCOMs förklaringar eller åsikter, och TIMOCOM instämmer eller tillägnar sig heller inte dessa. TIMOCOM garanterar inte att meddelanden som sänts via plattformen når sin destination eller tas emot eller läses av den avsedda användaren. Inte heller garanteras att den person som angivits som avsändare eller mottagare av ett meddelande faktiskt stämmer överens med den avsändande eller mottagande personen.

(5) Användaren avstår från alla former av skadeståndsanspråk på TIMOCOM om användaren inte hanterar plattformen enligt bestämmelserna i detta avtal. TIMOCOM träffar på motsvarande sätt likadana överenskommelser med andra användare gällande sådan användning som strider mot avtalsvillkoren och överför i förekommande fall (efter att TIMOCOMs egna skadeståndsanspråk har tillgodosetts) ansvaret för eventuella skadeståndsanspråk som inkommit från andra användare på den användaren som har förorsakat skadorna.

(6) Risken för icke- eller felöverföring av data övergår på användaren, så snart som data har lämnat TIMOCOMs inflytandeområde.

(7) Inskränkningar i eller undantag i skadeståndsansvar för användarens skador enligt avtalet gäller inte i följande fall:
a) Uppsåtligt eller grovt vårdslöst vållande av TIMOCOM eller dennes ombud
b) Förskyllande underlåtelse att uppfylla väsentliga avtalsförpliktelser TIMOCOM eller dennes ombud, som sätter avtalets fullgörande på spel
c) Ansvar för bedrägligt handlande av TIMOCOM eller uppfyllelse av garanti
d) TIMOCOMs ansvar enligt gällande lagstiftning, exempelvis lagen om produktansvar eller
e) ansvar för skada på liv, person eller hälsa orsakad av TIMOCOM eller dennes ombud.

(8) Om användaren är företagare begränsas TIMOCOMs ansvar till avtalstypiska skador som kunde förutses när avtalet ingicks på följande sätt:
a) i de fall som anges i punkt 7 a) vid grov vårdslöshet av ombud,
b) i de fall som anges i punkt 7 b) vid enkel vårdslöshet.
För förlust av data, program och dess återställning genom användning av plattformen uppbär TIMOCOM skadeståndsansvar enligt stycke 7 punkt a) och b), endast om denna förlust inte hade kunnat undvikas av användaren genom förnuftiga försiktighetsåtgärder som exempelvis regelbunden säkring av data.

(9) Delar av plattformen som är märkta "BETA" eller "BETA-version" är i princip produkter som inte är helt klara för användning i vardagen. De innehåller alla väsentliga funktioner, men det finns begränsningar avseende prestanda, kompatibilitet och stabilitet, då man av erfarenhet vet att man inte kan simulera alla maskinvaru- och programvaruomgivningar respektive användningsomständigheter innan programvaran släpps till allmänheten. TIMOCOM tillhandahåller därför sådana BETA-delar av plattformen endast för icke bindande test, där man behöver få användarens rapporter om programvaran. Man kan inte garantera alla produktiva egenskaper och att produkten är fri från fel. Användaren bekräftar att TIMOCOM inte har något ansvar för detta, ej heller för avbrott vid användning av systemet, informationsförlust, skador pga. brister eller som en konsekvens av brister eller förlorade vinster. Användaren ska genomföra en fullständig backup (säkerhetskopiering) innan en BETA-del av plattformen installeras och används.

7. Reklamationer

(1) Skulle TIMOCOM informeras om att en användare av egen förskyllan överträtt sina plikter i ett fraktavtal, detta avtal eller övriga gällande lagstiftning (härefter benämnt: besvär) är TIMOCOM berättigat, men ej förpliktigat att vidarebefordra dessa besvär med eller utan att nämna namnet av klaganden till den beträffade användaren. TIMOCOM är även berättigat att informera andra användare om besvären efter hörande och prövning av den beträffade användaren.

(2) Användaren, mot vilken klagomålen riktar sig (”den berörde”), är förpliktigad att, utan dröjsmål, dock senast inom en vecka efter tillgång till meddelande om klagomål, ta ställning till detta skriftligen gentemot TIMOCOM och att påskynda utförandet av klagomålet, eller att åtminstone motivera sitt eventuella längre tidsbehov för ställningstagandet.

(3) Lyckas inte användaren vederlägga förebråelsen om pliktskada i besväret, är TIMOCOM berättigat - men ej förpliktigat - att anmana användaren till avhjälp inom ytterligare en vecka. Tidsbegränsningen av avhjälpskravet är umbärligt, om det inte är rimligt efter omständigheterna enligt TIMOCOM.

(4) Rättigheterna i de förestående styckena 2 och 3 i förbindelse med rätten till spärrning eller uppsägning gäller allmänt i TIMOCOMs intresse. Om TIMOCOM inte gör bruk därav, är skadeståndsansvar gentemot övriga användarna uteslutet.

(5) TIMOCOM är inte förpliktigat, att pröva besvär som inkommer till dem.

8. Extraordinär uppsägning, licenslängd, avslutande bestämmelser

(1) Nyttjanderättens längd rättar sig efter de individuellt avtalade modulerna. Under en kostnadsfri testperiod gäller rätten till omedelbar uppsägning för båda parter.

(2) Alla parter är berättigade till extraordinär uppsägning av avtalet utan uppsägningsfrist, om ett viktigt skäl föreligger. Ett viktigt skäl till extraordinär uppsägning för TIMOCOM föreligger i synnerhet, om:
a) användaren är betalningsoförmögen eller om betalningsoförmögenhet hotar,
b) inledandet av insolvensförfarandet rörande användarens förmögenhet avslogs på grund av brist på konkursmassa, eller om användaren måste avge en sanningsförsäkran under edlig förpliktelse,
c) användaren vårdslöst överträder bestämmelser av dessa villkor som förhindrar uppnåendet av avtalsändamålet, eller berättigar till spärrning enligt punkt 3 stycke 4 eller 5,
d) användaren råkar i dröjsmål av 14 kalenderdagar eller längre med en summa motsvarande en nyttjandeavgift för en månad, eller
e) när ägarförhållandena i användarens företag förändras med 25 procent eller mer, eller om företaget lagligen företräds av andra personer äv vad som var fallet när avtalet slöts.
f) användaren, dennes rättsliga ombud eller företag kopplade till denne konkurrerar med TIMOCOM.

(3) Nyttjanderätten gäller från frikoppling genom TIMOCOM och slutar samtidigt som avtalsförhållandet.

(4) Med avtalets upphörande ska användaren radera mjukvaran utan dröjsmål under uteslutande av varje retentionsrätt, och avstå från varje nyttjande av mjukvaran.

(5) Om användaren är företagare, offentlig juridisk person eller förvaltare av offentlig juridisk förmögenhet som anges i § 310 avsn. 2 sats 1 BGB (tysk civilrätt), eller saknar allmän domstols behörighet i Tyskland, är Düsseldorf avtalat som ort för fullgörande och laga domstol. Tysk lag gäller med undantag för FN-köprätten.

(6) Om TIMOCOM levererar översättningar av detta avtal eller av delar av avtalet till användaren är den tyska formuleringen avgörande och rättsligt bindande om det skulle finnas motsägelser eller olikheter mellan översättningen och den tyska texten.

(7) Om enskilda bestämmelser i dessa villkor är overksamma, berörs inte giltigheten hos de övriga bestämmelserna. I stället för den overksamma bestämmelsen anses avtalat, att närmast liggande verksamma bestämmelse ersätter den overksamma.

Monter: 31.01.2019

§ 1 Prestation

1. TIMOCOM GmbH kommer endast att fungera som stöd för uppdragsgivaren vid indrivning av dennes fakturabelopp. TIMOCOM kommer efter pliktenlig egen bedömning att uppmana gäldenären att inkomma med svar respektive betala den utestående fordran.

2. TIMOCOM övertar inget ansvar för utgången av denna intervention.

3. Betalningar, kreditnotor eller avräkningar från gäldenärens sida efter genomförd intervention gäller som framgångsrik intervention, om uppdragsgivaren inte inom 2 veckor efter aviserad betalningsfrist framställer för TIMOCOM att ingen betalning av fordran har ägt rum.

4. Det åligger alltid uppdragsgivaren att vidta ytterligare åtgärder för indrivning av fordran.

§ 2 Ersättning

1. Fakturan förfaller omedelbart till betalning vid mottagande.

2. TIMOCOM kan kvitta inkommande medel från gäldenären mot egna krav gentemot uppdragsgivaren (löpande konto)

3. TIMOCOM förbehåller sig rätten att driva in fakturabeloppet tillsammans med andra fakturor, såvida det redan finns en indrivningsfullmakt från uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren ger i det avseendet TIMOCOM fullmakt att driva in det obestridda fakturabeloppet från angivet affärskonto.

§ 3 Inledning och avslutande

1. Uppdragsgivaren är bunden till sin begäran i 3 arbetsdagar. Avtalet ingås genom att TIMOCOM godkänner uppdraget. Godkännandet måste inte ske på särskilt sätt, utan kan vara underförstått. Avtalet gäller från TIMOCOMs sida som godkänt när TIMOCOM inom denna tid bevisligen redan intervenerat hos gäldenären.

2. Uppdragsgivaren kan säga upp uppdraget med en uppsägningstid på 2 veckor. Vid redan genomförd intervention hos gäldenären är uppdragsgivaren även skyldig att informera om betalning som eventuellt skett inom uppdraget och TIMOCOM kan fortsatt göra anspråk på avtalad ersättning.

3. Rätten till extraordinär uppsägning vid tungt vägande pliktförsummelse kvarstår för båda parter.

4. Om uppdragsgivaren eller gäldenären skulle förlora eller säga upp sin status som kund hos TIMOCOM i samband med ett interventionsuppdrag har uppdragsgivaren och TIMOCOM rätten att häva avtalet. Avtalet gäller då som upplöst för framtiden.

5. Om det under genomförande av interventionen skulle visa sig att fordran sannolikt är oindrivbar avslutas interventionen och detta meddelas uppdragsgivaren. Fordringen anses särskilt vara oindrivbar när den bestrids, överlåtes, är anhängig i rätten, rättsligt verkställbar eller belastad med tredje parts rättigheter eller om gäldenären är insolvent. Avtalet gäller då som upplöst för framtiden.

6. Uppdragsgivaren är förpliktigad att stödja TIMOCOM med lämplig information. Om TIMOCOM trots uppmaning inte erhåller nödvändig information för bearbetning av uppdraget inom 14 dagar så har TIMOCOM rätt att avsluta uppdraget och fakturera grundavgiften respektive det dittills uppkomna prestationsarvodet.

§ 4 Ansvar

1. TIMOCOMs ansvar för skador hos uppdragsgivaren i samband med övertagande eller fullgörande av avtalet begränsas till följande fall:
a) Uppsåtligt eller grovt vårdslöst vållande av TIMOCOM eller dennes ombud
b) Förskyllande underlåtelse av TIMOCOM eller dennes ombud att uppfylla väsentliga avtalsförpliktelser som sätter avtalets fullgörande på spel
c) TIMOCOMs ansvar för bedrägligt handlande eller uppfyllelse av garanti
d) TIMOCOMs ansvar enligt gällande lagstiftning, exempelvis lagen om produktansvar eller
e) ansvar för straffbar skada på liv, person eller hälsa orsakad av TIMOCOM eller dennes ombud.

2. Om användaren är företagare begränsas TIMOCOMs ansvar till avtalstypiska skador som kunde förutses när avtalet ingicks på följande sätt:
a) i de fall som anges i punkt 1 a) vid grov vårdslöshet av ombud,
b) i de fall som anges i punkt 1 b) vid enkel vårdslöshet.

3. Uppdragsgivaren ansvarar därför för att det utestående beloppet förfallit till betalning och inte har bestridits samt att TIMOCOM erhåller alla nödvändiga underlag samt nödvändig information. Vi vill påpeka att uppdragsgivaren endast har rätt att begära ersättning för interventionskostnader från gäldenären om denne befinner sig i dröjsmål och är förpliktigad att ersätta detta enligt gällande rättsordning. Avseende dessa kostnader ska uppdragsgivaren vända sig direkt till gäldenären.

4. TIMOCOM förbehåller sig rätten att efter avslutat ärende förstöra alla underlag som inte måste bevaras enligt lag.

§ 5 Övrigt

1. Ytterligare tillägg till avtalet ska göras skriftligen.

2. Såvida uppdragsgivaren inte är konsument är Düsseldorf ort för fullgörande och domkretsbehörighet. Tysk lag gäller.

3. Om en bestämmelse inom detta avtal är eller blir verkningslös så berörs härav inte giltigheten för alla övriga bestämmelser eller överenskommelser. Parterna är förpliktigade att istället för de overksamma bestämmelserna komma fram till en överenskommelse som står närmast syftet med den overksamma bestämmelsen.

Monter: 01.10.2014

Till toppen av sidan

Jag godkänner att cookies från den här sidan används till analys, personifierat innehåll och reklam. Vill du veta mer